Çfarë është seksi?

Seksi i referohet të gjitha veprimeve që mund t'ju eksitojnë seksualisht. Seksi nuk është vetëm marrëdhënia seksuale. Ai përfshin edhe gjëra të tilla si puthje, përkëdhelje dhe seks oral. Ju gjithashtu mund të bëni seks vetë. Ky quhet masturbim.

Seksualiteti është një pjesë themelore e jetës njerëzore. Është një mënyrë normale dhe pozitive për të shprehur veten. Seksualiteti përfshin jo vetëm seksin, por edhe çështje të tjera. Për shembull: kënaqësinë seksuale dhe intimitetin, anatominë dhe bërjen e fëmijëve, si dhe tabutë dhe vlerat mbi orientimin seksual

Arsye për të bërë seks

Ju mund të bëni seks për arsye të ndryshme. Për shembull, për arsye se dëshironi:

Mënyra të ndryshme të të bërit seks

Ju mund të bëni seks në shumë mënyra të ndryshme:  

Ju mund të bëni seks me dikë tjetër ose me veten tuaj (masturbimi). 

Seksi nuk është vetëm rreth teknikave të duhura. Është gjithashtu e rëndësishme të jeni të vëmendshëm ndaj ndjenjave dhe dëshirave të personit tjetër, të ndani intimitetin dhe të krijoni atmosferën e duhur.

Eksperimentoni dhe zbuloni se çfarë ju pëlqen më shumë juve dhe  partnerit  tuaj. Flisni me partnerin tuaj për dëshirat dhe ndjenjat tuaja. Ju gjithashtu mund të eksperimentoni vetë. 

Seksi mund të jetë i ndryshëm çdo herë.

Jetët seksuale të njerëzve mund të ndryshojë gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull për arsye se dëshira seksuale e tyre ndryshon. Kjo është normale. Disa njerëz nuk bëjnë seks për një periudhë më të shkurtër apo më të gjatë kohore.

Çift duke folur në shtrat.

Marrëdhënie dhe jetë seksuale të ndryshme

Njerëzit kanë shumë lloje të ndryshme marrëdhëniesh dhe jetë seksuale. Për shembull: disa njerëz bëjnë seks para martesës dhe të tjerë presin deri pas saj. Disa njerëz kanë vetëm 1 partner, të tjerët kanë disa. 

Njerëz të të njëjtit seks gjithashtu mund të bëjnë seks me njëri-tjetrin (homoseksualiteti).

Çift lesbikesh duke bërë seks.

Pëlqim seksual

Çdo herë që bëni seks ju duhet të jepni dhe merrni pëlqimin. Pëlqimi i përbashkët do të thotë që të dy personat dëshirojnë të kenë kontakt seksual. Të dy personat mund të vendosin të ndalojnë në çdo moment.

 Detyrimi i dikujt për të bërë seks nuk është kurrë NË RREGULL.

Në Belgjikë, mosha minimale ligjore për kontakt seksual është 16 vjeç. Ka një përjashtim. Nga mosha 14 deri në 16 vjeç, ju mund të pranoni akte seksuale me kusht që diferenca në moshë me personin tjetër të mos jetë më shumë se tre vjet dhe të mos ketë marrëdhënie autoriteti apo besimi. Ligji është për të mbrojtur të rinjtë ndaj abuzimit seksual

Një grua dhe një burrë të shtrirë në krevat. Të dy japin pëlqimin të bëjnë seks me njëri-tjetrin.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: