Czym jest seks?

Seks odnosi siê do wszelkiego rodzaju czynnoœci, które mog¹ wprawiæ w stan podniecenia seksualnego. Seks to nie tylko stosunek p³ciowy. Obejmuje równie¿ takie czynnoœci jak ca³owanie, pieszczoty i seks oralny. Seks mo¿na uprawiaæ równie¿ samemu. Nazywa siê to masturbacj¹.

Seksualnoœæ to zasadniczy aspekt cz³owieczeñstwa. Jest to normalny i pozytywny sposób wyra¿ania  siebie. Seksualnoœæ obejmuje nie tylko seks, lecz tak¿e wiele innych kwestii. S¹ to miêdzy innymi  przyjemnoœæ seksualna , bliskoœæ (za¿y³oœæ), anatomia, posiadanie dzieci, a tak¿e tematy  tabu i wartoœci zwi¹zane z orientacj¹ seksualn¹

Powody uprawiania seksu

Mo¿na uprawiaæ seks z  wielu ró¿nych powodów. Mo¿esz uprawiaæ seks, poniewa¿ chcesz:

Ró¿ne sposoby uprawiania seksu

Seks mo¿na uprawiaæ na wiele ró¿nych sposobów:  

Seks  mo¿esz uprawiaæ z inn¹ osob¹ lub samodzielnie  (masturbacja). 

Seks nie polega wy³¹cznie na stosowaniu w³aœciwych technik. Nale¿y tak¿e zwracaæ uwagê na odczucia oraz potrzeby partnera seksualnego, dzieliæ siê bliskoœci¹ i stworzyæ odpowiedni¹ atmosferê.

Eksperymentuj i odkryj, co Tobie i  Twojemu partnerowi/Twojej partnerce  sprawia najwiêksz¹ przyjemnoœæ. Rozmawiaj z partnerem/partnerk¹ o swoich pragnieniach i uczuciach. Mo¿esz tak¿e eksperymentowaæ samodzielnie. 

Seks mo¿e ró¿niæ siê za ka¿dym razem.

Tak¿e ¿ycie seksualne ludzi mo¿e zmieniaæ siê wraz z wiekiem. Na przyk³ad dlatego, ¿e zmienia siê ich popêd seksualny. Jest to normalne. Niektórzy ludzie nie uprawiaj¹ seksu przez krótszy lub d³u¿szy czas.

Para rozmawiaj¹ca ze sob¹ w ³ó¿ku.

Ró¿ne zwi¹zki i ¿ycia seksualne

Ludzie mog¹ utrzymywaæ ró¿ne rodzaje zwi¹zków i ¿ycia seksualnego. Na przyk³ad: niektóre osoby uprawiaj¹ seks przed ma³¿eñstwem, a inne czekaj¹ do œlubu. Niektórzy ludzie maj¹ wy³¹cznie jednego partnera, a inni kilku. 

Osoby tej samej p³ci równie¿ mog¹ uprawiaæ ze sob¹ seks (homoseksualizm).

Para lesbijek uprawiaj¹ca seks.

Przyzwolenie na seks

Przed ka¿dym stosunkiem nale¿y wyraziæ swoje przyzwolenie i uzyskaæ przyzwolenie drugiej osoby. Obopólna zgoda oznacza, ¿e obie osoby chc¹ odbyæ stosunek seksualny. Obie strony mog¹ wycofaæ swoj¹ zgodê w dowolnym  momencie.

 Zmuszanie kogoœ do seksu nigdy nie jest w porz¹dku.

W Belgii minimalny wiek przyzwolenia seksualnegowynosi 16 lat. Istnieje wyj¹tek. W wieku od 14 do 16 lat mo¿na wyraziæ zgodê na czynnoœci seksualne pod warunkiem, ¿e ró¿nica wieku w stosunku do drugiej osoby nie przekracza trzech lat i nie ma stosunku w³adzy lub zaufania. Prawo to obowi¹zuje w celu ochrony osób nieletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. 

Kobieta i mê¿czyzna w ³ó¿ku. Oboje zgadzaj¹ siê na odbycie stosunku p³ciowego.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: