Seks w młodym wieku

W Belgii obowiązuje prawo chroniące przed nawiązywaniem stosunków seksualnych osoby, które są zbyt młode, aby podjąć właściwą decyzję w tym zakresie. Jest to prawo dotyczące wieku zgody.

Wiek zgody odnosi się do wieku, w którym w świetle prawa dana osoba jest zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji. W Belgii wiek zgody na stosunek płciowy wynosi 16 lat. Mówiąc ściślej, przed osiągnięciem tego wieku zabrania się odbywania stosunków płciowych.

Czynności seksualne (seks) pomiędzy osobą dorosłą (osobą, która ukończyła 18 lat) a osobą poniżej 16. roku życia uznaje się za czyn lubieżny, co stanowi przestępstwo w świetle prawa. W praktyce przypadki takie są ścigane wyłącznie w przypadku znacznej różnicy wieku pomiędzy partnerami i/lub jeżeli jeden z partnerów nie wyraził zgody na stosunek. Na przykład: jeżeli ktoś złoży zawiadomienie dotyczące popełnienia przestępstwa przez chłopca w wieku 15 lat i dziewczynę w wieku 14 lat, którzy zgodzili się na odbycie stosunku seksualnego, nie będą oni ścigani.

W Belgii planowane są obecnie zmiany tego prawa. Osoba będzie w stanie wyrazić zgodę na stosunek płciowy już w wieku 14 lat. Istnieją jednak dwa warunki:

  • Różnica wieku pomiędzy partnerami nie może wynosić więcej niż 5 lat.
  • Starszy partner lub partnerka nie może mieć żadnej władzy nad taką osobą ani nie może istnieć stosunek zaufania pomiędzy partnerami.
Chłopiec i dziewczyna odbywają stosunek płciowy po raz pierwszy

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: