Seks w m³odym wieku

W Belgii obowi¹zuje prawo chroni¹ce przed nawi¹zywaniem stosunków seksualnych osoby, które s¹ zbyt m³ode, aby podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê w tym zakresie. Jest to prawo  dotycz¹ce wieku zgody.

W Belgii wiek zgody na stosunek p³ciowy wynosi 16 lat. Przed tym wiekiem wspó³¿ycie seksualne jest  zabronione. Istnieje wyj¹tek. W wieku od 14 do 16 lat m³odzie¿ mo¿e wyraziæ zgodê na czynnoœci seksualne (seks) pod warunkiem, ¿e ró¿nica wieku w stosunku do drugiej osoby nie przekracza trzech lat i nie ma stosunku w³adzy lub zaufania.

W praktyce przypadki takie s¹ œcigane wy³¹cznie w przypadku znacznej ró¿nicy wieku pomiêdzy partnerami i/lub je¿eli jeden z partnerów nie wyrazi³ zgody na stosunek. Na przyk³ad: je¿eli ktoœ z³o¿y zawiadomienie dotycz¹ce pope³nienia przestêpstwa przez ch³opca w wieku 15 lat i dziewczynê w wieku 14 lat, którzy zgodzili siê na odbycie stosunku seksualnego, nie bêd¹ oni œcigani, poniewa¿ nie jest to karalne przez prawo. 

Ch³opiec i dziewczyna odbywaj¹ stosunek p³ciowy po raz pierwszy

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: