Seksi në moshë të re

Belgjika ka një ligj për të mbrojtur të rinjtë nga përfshirja në marrëdhënie seksuale kur ata janë shumë të rinj për të marrë një vendim të duhur. Ky është ligji mbi moshën e pëlqimit.

Në Belgjikë, mosha e pëlqimit për përfshirje në marrëdhënie seksuale është 16. Para kësaj moshe, marrëdhëniet seksuale janë  të ndaluara. Ekziston një përjashtim. Nga mosha 14 deri në 16 vjeç, të rinjtë mund të pranojnë akte seksuale (seks) me kusht që diferenca në moshë me personin tjetër të mos jetë më shumë se tre vjet dhe të mos ketë marrëdhënie autoriteti apo besimi.

Në praktikë, çështjet do të ndiqen penalisht vetëm nëse ka një diferencë moshe të konsiderueshme midis partnerëve dhe/ose një nga partnerët nuk ra dakord të bëjë seks. Për shembull: nëse dikush bën denoncim për një djalë 15 vjeç dhe një vajzë 14 vjeç, për të cilin të dy dhanë pëlqimin e tyre të plotë për të kryer marrëdhënie seksuale, nuk do të ketë ndjekje penale pasi kjo nuk dënohet me ligj. 

Një djalë dhe një vajzë duke bërë seks për herë të parë

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: