Belgjika ka një ligj për të mbrojtur të rinjtë nga angazhimi në marrëdhënie seksuale kur ata janë shumë të rinj për të marrë një vendim të duhur. Ky është ligji mbi moshën e pëlqimit.

Mosha e pëlqimit do të thotë kur ligji konsideron se një person është i aftë të marrë vendimet vetjake të tij/të saj. Në Belgjikë, mosha e pëlqimit për angazhim në marrëdhënie seksuale është 16. Para kësaj moshe, të themi të drejtën, është e ndaluar të kryesh marrëdhënie seksuale.

Aktet seksuale (seksi) midis një të rrituri (një person mbi 18 vjeç) dhe një personi më të ri se 16 vjeç konsiderohen tentativë përdhunimi dhe ndalohen me ligj. Në praktikë, çështjet do të ndiqen penalisht vetëm nëse ka një diferencë moshe të konsiderueshme midis partnerëve dhe/ose një nga partnerët nuk ra dakord të bëjë seks. Për shembull: nëse dikush paraqet ankesë për një djalë 15 vjeç dhe një vajzë 14 vjeç, për të cilin të dy dhanë pëlqimin e tyre të plotë për të kryer marrëdhënie seksuale, nuk do të ketë ndjekje penale.

Belgjika dëshiron ta ndryshojë së shpejti këtë ligj. Një person do të mund të japë pëlqimin për marrëdhënie seksuale nga mosha 14 vjeç. Por, ekzistojnë 2 kushte:

  • Partneri nuk duhet të jetë më shumë se 5 vjet më i madh.
  • Partneri nuk duhet të ketë asnjë fuqi mbi personin më të ri dhe nuk duhet të jetë në pozita besimi.
Një djalë dhe një vajzë duke bërë seks për herë të parë

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma