سکس در سنین پائین

بلژیک قانونی دارد که از جوانان کم سن و سال که قدرت تصمیم گیری مناسب را ندارند، در برابر ورود به یک رابطه جنسی محافظت می کند. این قانون درباره سن مناسب برای تشخیص رضایت است.

سن رضایت ، سنی است که قانون فردی را در آن سنین قادر به تصمیم گیری می داند. در بلژیک، سن رضایت برای ورود به رابطه جنسی 16 است. قبل از آن سن، ورود به رابطه جنسی اکیداَممنوع است.

تماس های جنسی یا (سکس بین یک فرد بزرگسال (فرد بالای 18 سال و فرد کمتر از 16 سال )تجاوزی بی شرمانه تلقی شده، و غیر قانونی است. شکایت از یک رابطه فقط در صورتی مورد پیگری قانون قرار می گیرد که تفاوت سنی چشمگیری بین شریکان آن وجود داشته باشد و/یا یکی از شریکان به داشتن سکس رضایت نداده باشد. به عنوان مثال: اگر فردی در خواست شکایت درباره رابطه پسری 15 ساله و یک دختر 14 ساله داده باشد که در آن هر دو طرف برای آمیزش جنسی با هم توافق داشته اند، اقدامی برای پیگیری این شکایت صورت نخواهد گرفت.

دختر و پسری در حال آمیزش جنسی برای اولین بار

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: