سکس در سن کم

بلژیک قانونی دارد که از نوجوانانی که سن‌شان خیلی کم است و قدرت تصمیم‌گیری درست ندارند را در برابر درگیر شدن در آمیزش جنسی محافظت می‌کند. موضوع این قانون،  سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی است.

در بلژیک، سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی 16 است. قبل از این سن، داشتن رابطه جنسی  ممنوع است.  یک استثناء در این مورد وجود دارد. افراد نوجوان می‌توانند بین 14 و 16 سالگی با اشخاصی که حداکثر سه سال بزرگتر هستند به داشتن رابطه جنسی (سکس) رضایت دهند، مشروط بر اینکه شخص از قدرت یا اعتماد سوءاستفاده نکند.

در عمل، افراد فقط در صورتی تحت پیگرد قرار می‌گیرند که تفاوت سنی‌شان با پارتنرشان زیاد باشد /یا یکی از طرفین به داشتن سکس رضایت نداده باشد. به عنوان مثال: اگر فردی شکایت کند که پسری 15 ساله و یک دختر 14 ساله با رضایت دوطرفه رابطه جنسی داشته‌اند، هیچ کسی تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرد زیرا که این مورد جُرم نیست. 

دختر و پسری در حال آمیزش جنسی برای اولین بار

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: