ممنوعیت قانونی

اگر عملی ممنوعیت قانونی داشته باشد، به این معنا ست که قانون می گوید شما نباید آن را انجام دهید. این یک تخطی جنایی است. اگر کاری انجام دهید که از نظر قانون ممنوع باشد، مجازات می شوید.

Strafbaar

Verboden volgens de wet. Als iets strafbaar is, mag u het volgens de wet niet doen. Het is dan een misdrijf. Iemand die iets strafbaars doet, kan een straf krijgen.