Забранено по закон

Ако дадено действие е забранено със закон, това повелява то да не се прави. То представлява криминално престъпление. Ако извършите действие, забранено от закона, може да бъдете наказан.

Strafbaar

Verboden volgens de wet. Als iets strafbaar is, mag u het volgens de wet niet doen. Het is dan een misdrijf. Iemand die iets strafbaars doet, kan een straf krijgen.