قانون

احکامی که تعیین می کنند چه کارهایی را می توانید انجام دهید، و چه کارهایی را نمی توانید.همه کشورها قوانینی خاص برای خود دارند. اگر قانون را نقض کنید ، مجازات می شوید (ممکن است که مجبور شوید جریمه بپردازید یا به زندان بروید).

Wet

Regels die bepalen wat u wel en niet mag doen. Elk land heeft andere wetten. Als u de wet overtreedt, kunt u een straf krijgen (u moet misschien geld betalen of zelfs naar de gevangenis gaan).

اصطلاح استاندارد: Wet
معمولی: Wetgeving