Секс в ранна възраст

В Белгия има закон за защита на младежите в по-ранна възраст от участие в полово сношение, когато те са твърде млади, за да вземат правилно решение. Това е законът за възрастта на правно валидно съгласие.

Възраст на правно валидно съгласие означава възрастта, на която законът счита дадено лице за способно да взема свои собствени решения. В Белгия възрастта на правно валидно съгласие за участие в полово сношение е 16 години. Преди тази възраст, строго погледнато, е забранено да имате полово сношение.

Сексуален акт (секс) между пълнолетно лице (лице над 18 години) и лице, което няма навършени 16 години, се смята за непристойно посегателство и е забранено със закон. На практика, случаите подлежат на наказателно преследване само ако има значителна възрастова разлика между партньорите и/или един от тях не е бил съгласен да прави секс. Например: ако някой подава жалба за момче на 15 и момиче на 14 години, които са дали своето пълно съгласие да имат полово сношение, няма да последва наказателно преследване.

Белгия иска да промени този закон скоро. Дадено лице ще може да изявява съгласието си за полово сношение, след като е навършило 14 години. Въпреки това има 2 условия:

  • Партньорът не трябва да е по-възрастен с повече от 5 години.
  • Партньорът не трябва да има власт върху по-младия човек и не трябва да е в положение на попечител.
Момче и момиче правят секс за първи път

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: