Ñåêñ â ðàííà âúçðàñò

 Áåëãèÿ èìà çàêîí çà çàùèòà íà ìëàäåæèòå â ïî-ðàííà âúçðàñò îò ó÷àñòèå â ïîëîâî ñíîøåíèå, êîãàòî òå ñà òâúðäå ìëàäè, çà äà âçåìàò ïðàâèëíî ðåøåíèå. Òîâà å çàêîíúò çà âúçðàñòòà íà ïðàâíî âàëèäíî ñúãëàñèå.

 Áåëãèÿ âúçðàñòòà íà ïðàâíî âàëèäíî ñúãëàñèå çà ó÷àñòèå â ïîëîâî ñíîøåíèå å 16 ãîäèíè. Ïðåäè òàçè âúçðàñò ïîëîâîòî ñíîøåíèå å  çàáðàíåíî. Èìà è èçêëþ÷åíèå. Íà âúçðàñò ìåæäó 14 è 16 ãîäèíè, ìëàäèòå õîðà ìîãàò äà ñå ñúãëàñÿò ñ èçâúðøâàíåòî íà ñåêñóàëíè àêòîâå (ñåêñ), ïðè óñëîâèå ÷å ðàçëèêàòà âúâ âúçðàñòòà íà äðóãîòî ëèöå íå å ïî-ãîëÿìà îò òðè ãîäèíè è íå ñúùåñòâóâà àâòîðèòàðíà âðúçêà èëè òàêàâà, îñíîâàíà íà äîâåðèå.

Íà ïðàêòèêà ñëó÷àèòå ïîäëåæàò íà íàêàçàòåëíî ïðåñëåäâàíå ñàìî àêî èìà çíà÷èòåëíà âúçðàñòîâà ðàçëèêà ìåæäó ïàðòíüîðèòå è/èëè åäèí îò òÿõ íå å áèë ñúãëàñåí äà ïðàâè ñåêñ. Íàïðèìåð: àêî íÿêîé ïîäàâà æàëáà çà ìîì÷å íà 15 è ìîìè÷å íà 14 ãîäèíè, êîèòî ñà äàëè ñâîåòî ïúëíî ñúãëàñèå äà èìàò ïîëîâî ñíîøåíèå, íÿìà äà ïîñëåäâà íàêàçàòåëíî ïðåñëåäâàíå, òúé êàòî òîâà íå íàêàçóåìî ïî çàêîí. 

Ìîì÷å è ìîìè÷å ïðàâÿò ñåêñ çà ïúðâè ïúò

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: