Zanzu.be се притежава от Sensoa, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen, Белгия, и BZgA, Maarweg 149-161, 50825 Köln-Ehrenfeld, Германия.

Sensoa е фламандски експертен център за сексуално здраве и е одобрен от министерството на фламандската общност. Това е организация с идеална цел, която не извършва стопанска дейност.

Уебсайтовете www.zanzu.be, www.zanzu.de и www.zanzu.nl са различни в определени аспекти. Sensoa носи единствено отговорност за съдържанието на zanzu.be. 

Използване

Sensoa има за цел да поддържа цялата си информация актуална, приложима, вярна, пълна, разбираема и точна, доколкото е възможно. Все пак, въпреки нашите постоянни усилия, ние не можем да гарантираме, че цялата информация винаги ще отговаря на тези критерии.

Тъй като се стремим към по-лесно разбиране и точност, ние сме предпочели да използваме ясен и конкретен език. Целта на това е не да бъдем провокативни, а по-скоро да назоваваме нещата с истинските им имена, като не прикриваме нищо.

Zanzu.be е информативен по своя характер и не замества посещението при доктор.

Sensoa полага усилия да преодолява всички технически недостатъци. Въпреки това не можем да гарантираме, че ще избегнем напълно тези технически недостатъци. Винаги се стремим да ги разрешаваме колкото е възможно по-бързо.

Sensoa не може да носи отговорност за преки или косвени щети, които могат да възникнат в резултат от използването на Zanzu.be или поради информацията, която сайтът съдържа, включително следното без ограничения: всички загуби, прекъсвания на работата, увреждане на програми или други данни, които се съхраняват на компютърната ви система, оборудване или програми.

Защита на личните данни

Sensoa отдава голямо значение на зачитането на неприкосновеността на личния живот на хората.

Ако от вас бъде поискана информация, ние ще я третираме в съответствие с условията на закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот, както и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни.

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани само с цел подобрение на исканата информация или за извършване на желаната услуга. Ние няма да разкриваме каквато и да е информация на трети страни без вашето изрично разрешение. Ние съхраняваме информацията анонимно.

Предложения

Ние няма да третираме предложенията, които ни изпращате, като поверителни. Ние можем да използваме тази информация както преценим за уместно с изключение на ограниченията по отношение на обработката на лични данни, съдържащи се в закона от 8 декември 1992 г. относно защитата на неприкосновеността на личния живот.

Хипервръзки и препратки

Хипервръзки или връзки ви насочват към други интернет страници и източници на информация, които се администрират от трети страни. Ние не сме в състояние да гарантираме пълнотата или точността на съдържанието на тези сайтове и източници на информация. Връзките се предоставят като допълнителна информация.

Sensoa не носи никаква отговорност за преки или косвени щети, които могат да възникнат от консултирането или използването на тези външни сайтове и съдържание. Sensoa не носи отговорност за щети, причинени от нарушения на закона за търговски практики от споменатите външни онлайн магазини.

Права на интелектуална собственост

Вие имате право да се консултирате с информацията на сайта, да я изтеглите за лично ползване и да я възпроизвеждате с нетърговска цел, при условие че посочите източника в съответствие с условията на закона от 30 юни 1994 г. относно авторското право и сродните му права.

Например, трябва да се позовете на тази информация по следния начин: “части от този текст са взети от zanzu.be.”

Това разрешение не се отнася за текстове, които съдържат изрично ограничение за използване. За копиране или използване на мултимедийна информация (снимки, звук, софтуер и т.н.) винаги се изисква предварително разрешение.  Моля, изпратете имейл на communicatie@sensoa.be за повече подробности.

Sensoa запазва всички права върху интелектуалната собственост на уебсайта и информацията, която предоставя.

Спорове

Ако имате някакви оплаквания от нашите услуги, попълнете формуляра за оплаквания. Ние приемаме оплаквания само на нидерландски, английски или френски език. Ние ще разследваме естеството на вашето оплакване и това, което се е случило. Ще се опитаме да ви отговорим възможно най-бързо, като стремежът ни е да ви отговорим в срок от един месец. Когато обаче това не е възможно поради факта, че оплакването изисква допълнително разследване, ще ви уведомим за това.  Смятаме, че сме решили дадено оплакване, ако е бил даден удовлетворителен отговор в съответствие с оплакването, или ако сте ни информирали, че всичко е наред.

Това онлайн споразумение, както и всички спорове и претенции, които възникват в резултат от използването на този сайт или всяка информация, съдържаща се в него, попадат под юрисдикцията на белгийското законодателство. Консултирането с този уебсайт означава, че сте подсъдни на съда в Антверпен в Белгия и че приемате, че ще предявявате искове само пред горния съд.

С използването на този сайт вие приемате гореизложените положения и условия.