Zanzu.be is eigendom van Sensoa, President Building, Franklin Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen en BZgA, Maarweg 149-161, 50825 Köln-Ehrenfeld, Duitsland.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is een vzw, een organisatie zonder commerciële doeleinden.

De websites www.zanzu.be, www.zanzu.de en www.zanzu.nl verschillen op sommige vlakken. Sensoa is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van www.zanzu.be.

Gebruik

Sensoa streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie daar steeds aan voldoet.

Omdat we streven naar begrijpelijkheid en nauwkeurigheid, kiezen we voor duidelijk en expliciet taalgebruik, niet om te provoceren, maar om alles bij naam te noemen en niet te verhullen.

Zanzu.be heeft een informatief karakter en vervangt geen doktersbezoek.

Sensoa probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen.

Sensoa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van Zanzu.be of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens

Sensoa hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.

Als om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we dat in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren. Er worden geen gegevens doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden anoniem geregistreerd.

Suggesties

Alle suggesties die u ons aan de hand doet, worden als niet vertrouwelijk beschouwd. We mogen deze gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behalve de beperkingen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden.

Sensoa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Sensoa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door inbreuken op de wet op de handelspraktijken door vermelde externe webshops.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van zanzu.be".

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@sensoa.be.

Sensoa behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, vul het klachtenformulier in. Klachten kunnen enkel in het Nederlands, Engels of Frans worden behandeld. We gaan na wat uw klacht is en wat er gebeurd is. Binnen de 10 werkdagen ontvang je een antwoord op je klacht. Vereist de klacht meer onderzoekswerk, dan wordt u hiervan verwittigd. We beschouwen een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als u ons een seintje geeft dat het in orde is.

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bij het gebruik van deze site aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.