Zanzu е създаден от Sensoa, фламандският експертен център за сексуално здраве, и BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), германският федерален център за здравно образование. 

Sensoa е официалната партньорска организация на Фламандското министерство на социалните грижи, общественото здраве и семейството и осъществява политиката на фламандското правителство във връзка със сексуалното здраве.

BZgA е специализиран орган, част от портфолиото на Германското федерално министерство на здравеопазването. Той също така отговаря за здравното образование и здравни кампании от името на федералното правителство. BZgA освен това е център за сътрудничество на СЗО Европа (Световна здравна организация) за сексуално и репродуктивно здраве.

Съдържанието в настоящия уебсайт е одобрено от международния надзорен съвет на европейските експерти в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, включително представители на СЗО.