Ñåêñ â þíîì âîçðàñòå

 Áåëüãèè äåéñòâóåò çàêîí î çàùèòå ìîëîäûõ ëþäåé, íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà ïðèíÿòèÿ çäðàâûõ ðåøåíèé, îò ïðèãëàøåíèÿ ê ó÷àñòèþ â ïîëîâûõ àêòàõ. Ýòîò çàêîí êàñàåòñÿ âîçðàñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîãëàñèÿ.

 Áåëüãèè âîçðàñòîì ñîãëàñèÿ íà ó÷àñòèå â ïîëîâûõ àêòàõ ÿâëÿåòñÿ 16-ëåòíèé âîçðàñò. Äëÿ ëþäåé ìëàäøå ýòîãî âîçðàñòà ïîëîâûå àêòû íàõîäÿòñÿ  ïîä çàïðåòîì. Ïðè ýòîì åñòü îäíî èñêëþ÷åíèå. Ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå îò 14 äî 16 ëåò ìîãóò äàòü ñîãëàñèå íà ïîëîâîé àêò (ñåêñ), ïðè óñëîâèè ÷òî ðàçíèöà â âîçðàñòå ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì íå ïðåâûøàåò òðè ãîäà è ýòè îòíîøåíèÿ íå îñíîâàíû íà àâòîðèòàðíîñòè èëè ïîêîðíîñòè.

Íà ïðàêòèêå æå òàêèå ñëó÷àè íàêàçóåìû òîëüêî ïðè óñëîâèè çíà÷èòåëüíîé ðàçíèöû â âîçðàñòå ìåæäó ïàðòíåðàìè è/èëè îòñóòñòâèÿ ñîãëàñèÿ îäíîãî èç ïàðòíåðîâ íà çàíÿòèÿ ñåêñîì. Íàïðèìåð, åñëè êòî-ëèáî ñîîáùàåò, ÷òî þíîøà 15 ëåò è äåâóøêà 14 ëåò äîáðîâîëüíî ñîãëàñèëèñü âñòóïèòü â ïîëîâûå îòíîøåíèÿ, òî íàêàçàíèÿ íå ïîñëåäóåò, òàê êàê ýòî íå çàïðåùåíî çàêîíîì. 

Þíîøà è äåâóøêà âïåðâûå çàíèìàþòñÿ ñåêñîì

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW: