Genç bir yaþta seks

Belçika’da, genç insanlarý düzgün bir karar verebilmek için çok genç olduklarýnda cinsel iliþkiye girmekten koruyan bir kanun vardýr. Bu, rýza gösterme yaþý ile ilgili kanundur.

Belçika’da, cinsel iliþkiye girmek için geçerli olan rýza gösterme yaþý 16’dýr. Bu yaþtan önce, cinsel iliþki  yasaktýr. Bir istisna söz konusudur. 14-16 yaþ arasý gençler, diðer kiþiyle yaþ farkýnýn üç yýldan fazla olmamasý ve otorite veya güven iliþkisinin olmamasý koþuluyla cinsel eylemlere (seks) rýza gösterebilirler.

Pratikte, olaylar, ancak partnerler arasýndaki yaþ farký hatýrý sayýlý düzeyde olursa ve/veya partnerlerden biri seks yapmayý kabul etmezse yasal takibata alýnýr. Örneðin: 15 yaþýndaki bir erkek ile 14 yaþýndaki bir kýz arasýnda, her ikisinin de tam rýzasýnýn olduðu bir cinsel iliþki hakkýnda bir þikayette bulunulursa, bu konuda yasal takibat yapýlmaz. 

Ýlk kez seks yapan bir erkek ve kýz

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun: