What is sex?

Sex refers to all acts that can sexually arouse you. Sex is more than sexual intercourse. It also includes things such as kissing, caressing and oral sex. You can also have sex by yourself. This is called masturbation.

Sexuality is a central part of human life. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters. For example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, as well as taboos and values on sexual orientation

Reasons for having sex

You can have sex for various reasons. For instance, because you want to:

Different ways of having sex

You can have sex in many different ways:  

You can have sex with someone else or by yourself  (masturbation). 

Sex is not only about the right techniques. It is also important to pay attention to the feelings and wishes of the other person, share intimacy and create the right atmosphere.

Experiment and discover what you and your  partner  most enjoy. Talk to your partner about your desires and feelings. You can also experiment on your own. 

Sex can be different every time.

People’s sex lives can change during their lifetime. For example because their sexual desire changes. This is normal. Some people do not have sex for a shorter or longer period of time.

Couple talking in bed.

Different relationships and sex lives

People have many different kinds of relationship and sex lives. For example: some people have sex before marriage and others wait until afterwards. Some people only have 1 partner, others have several. 

People of the same sex can also have sex with each other (homosexuality).

Lesbian couple having sex.

Sexual consent

Each time you have sex you should give and obtain consent. Mutual consent means that both people want to have sexual contact. Both people can decide to stop at any moment.

 Forcing someone to have sex is never OK.

In Belgium, the legal minimum age for sexual contact is 16 years. There is an exception. Between the ages of 14 and 16, you may consent to sexual acts provided that the difference in age to the other person is no more than three years and there is no relationship of authority or trust. The law is there to protect young people against sexual abuse

A woman and a man lying in bed. They both consent to have sex with each other.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: