Êàêâî å ñåêñ?

Ñåêñúò âêëþ÷âà âñè÷êè äåéñòâèÿ, êîèòî ìîãàò ñåêñóàëíî äà âè âúçáóäÿò. Ñåêñúò å ïîâå÷å îò ïîëîâî ñíîøåíèå. Òîé âêëþ÷âà íåùà êàòî öåëóâàíå, ãàëåíå è îðàëåí ñåêñ. Ìîæåòå ñúùî äà ïðàâèòå ñåêñ ñàìè. Òîâà ñå íàðè÷à ìàñòóðáàöèÿ.

Ñåêñóàëíîñòòà çàåìà öåíòðàëíî ìÿñòî â ÷îâåøêèÿ æèâîò. Ïðåäñòàâëÿâà íîðìàëåí è ïîëîæèòåëåí íà÷èí íà ñåáåèçðàçÿâàíå. Ñåêñóàëíîñòòà íå å ñàìî ñåêñ, à âêëþ÷âà è äðóãè íåùà. Íàïðèìåð: ñåêñóàëíî óäîâîëñòâèå è èíòèìíà âðúçêà, àíàòîìèÿ è ðàæäàíå íà äåöà, êàêòî è òàáóòà è öåííîñòè âúâ âðúçêà ñúñ ñåêñóàëíàòà îðèåíòàöèÿ

Ìîòèâè çà ïðàâåíåòî íà ñåêñ

Ìîæåòå äà ïðàâèòå ñåêñ ïî ðàçëè÷íè ïðè÷èíè. Íàïðèìåð, çàùîòî èñêàòå äà:

Ðàçëè÷íè íà÷èíè çà ïðàâåíå íà ñåêñ

Ìîæå äà ïðàâèòå ñåêñ ïî ìíîãî ðàçëè÷íè íà÷èíè:  

Ìîæå äà ïðàâèòå ñåêñ ñ äðóã èëè ñúñ ñåáå ñè  (ìàñòóðáàöèÿ). 

Ñåêñúò íå å ïðîñòî ïðàâèëíèòå òåõíèêè. Ñúùî òîëêîâà âàæíî å äà ñå îáðúùà âíèìàíèå íà ÷óâñòâàòà è æåëàíèÿòà íà äðóãèÿ, äà ñå ñïîäåëÿ áëèçîñòòà è äà ñå ñúçäàäå ïðàâèëíàòà àòìîñôåðà.

Åêñïåðèìåíòèðàéòå è îòêðèéòå êàêâî íàé-ìíîãî âè õàðåñâà íà âàñ è âàøèÿ ïàðòíüîð . Ñïîäåëÿéòå ñ ïàðòíüîðà ñè ñâîèòå æåëàíèÿ è ÷óâñòâà. Ñúùî òàêà ìîæåòå äà åêñïåðèìåíòèðàòå è ñàìîñòîÿòåëíî. 

Ñåêñúò ìîæå äà áúäå ðàçëè÷åí âñåêè ïúò.

Ñåêñóàëíèÿò æèâîò íà õîðàòà ìîæå äà ñå ïðîìåíÿ ïðåç æèâîòà èì. Íàïðèìåð çàùîòî ñåêñóàëíîòî èì æåëàíèå ñå ïðîìåíÿ. Òîâà å íîðìàëíî. Íÿêîè õîðà íå ïðàâÿò ñåêñ çà ïî-êðàòêî èëè ïî-äúëãî âðåìå.

Äâîéêà ðàçãîâàðÿ â ëåãëîòî.

Ðàçëè÷íè âðúçêè è ñåêñóàëåí æèâîò

Õîðàòà èìàò ìíîãî ðàçëè÷íè âèäîâå âðúçêè è ñåêñóàëåí æèâîò. Íàïðèìåð: íÿêîè õîðà ïðàâÿò ñåêñ ïðåäè ñêëþ÷âàíå íà áðàê, à äðóãè îñòàâÿò ñåêñà çà ñëåä òîâà. Íÿêîè õîðà èìàò ñàìî 1 ïàðòíüîð, äðóãè – íÿêîëêî. 

Õîðà îò åäèí è ñúùè ïîë ñúùî ìîãàò äà ïðàâÿò ñåêñ åäèí ñ äðóã (õîìîñåêñóàëíîñò).

Äâîéêà ëåñáèéêè ïðàâÿò ñåêñ.

Ñúãëàñèå çà ñåêñ

Âñåêè ïúò, êîãàòî ïðàâèòå ñåêñ, âèå òðÿáâà äà äàâàòå è äà ïîëó÷àâàòå ñúãëàñèå çà òîâà. Âçàèìíî ñúãëàñèå îçíà÷àâà, ÷å è äâàìàòà èñêàò äà èìàò ñåêñóàëåí êîíòàêò. Äâàìàòà ìîãàò äà ðåøàò äà ñïðàò ïî âñÿêî âðåìå.

 Íàñèëâàíåòî íà íÿêîãî äà ïðàâè ñåêñ íèêîãà íå å íîðìàëíî.

 Áåëãèÿ çàêîííàòà ìèíèìàëíà âúçðàñò çà ñåêñóàëåí êîíòàêò å 16 ãîäèíè. Èìà è èçêëþ÷åíèå. Íà âúçðàñò ìåæäó 14 è 16 ãîäèíè ìîæåòå äà ñå ñúãëàñèòå ñ èçâúðøâàíåòî íà ñåêñóàëåí àêò, ïðè óñëîâèå ÷å ðàçëèêàòà âúâ âúçðàñòòà íà äðóãîòî ëèöå íå å ïî-ãîëÿìà îò òðè ãîäèíè è íå ñúùåñòâóâà àâòîðèòàðíà âðúçêà èëè òàêàâà, îñíîâàíà íà äîâåðèå. Çàêîíúò çàùèòàâà ìëàäèòå ñðåùó ñåêñóàëíî íàñèëèå

Æåíà è ìúæ ëåæàò â ëåãëîòî. È äâàìàòà ñà ñúãëàñíè äà ïðàâÿò ñåêñ.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: