×òî òàêîå ñåêñ?

Ñåêñ — ýòî âñå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ñåêñóàëüíîå âîçáóæäåíèå. Òåðìèí “ñåêñ” èñïîëüçóåòñÿ â áîëåå øèðîêîì ñìûñëå, ÷åì “ïîëîâîé àêò”. Îí òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ, íàïðèìåð, ïîöåëóè, ëàñêè è îðàëüíûé ñåêñ. Âû òàêæå ìîæåòå çàíèìàòüñÿ ñåêñîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî íàçûâàåòñÿ ìàñòóðáàöèåé.

Ñåêñóàëüíîñòü — ãëàâíàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ýòî åñòåñòâåííûé, ïîçèòèâíûé ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ. Ñåêñóàëüíîñòü îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ñîáñòâåííî ê ñåêñó, íî è ê äðóãèì ýëåìåíòàì ìèðîîùóùåíèÿ, òàêèì êàê óäîâîëüñòâèå îò ñåêñà è èíòèìíîñòü, ñòðîåíèå òåëà è äåòîðîæäåíèå, à òàêæå òàáó è öåííîñòè îòíîñèòåëüíî ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè

Çà÷åì çàíèìàòüñÿ ñåêñîì

Ñåêñîì ìîæíî çàíèìàòüñÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Íàïðèìåð, ÷òîáû:

Ðàçíûå âèäû ñåêñà

Ñåêñ ìîæåò èìåòü ðàçíûå ôîðìû:  

Âû ìîæåòå çàíèìàòüñÿ ñåêñîì ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì èëè ñ ñàìèì ñîáîé  (ìàñòóðáàöèÿ). 

Ñåêñ — ýòî íå òîëüêî âûáîð ïðàâèëüíîé òåõíèêè. Íå ìåíåå âàæíî óäåëÿòü âíèìàíèå ÷óâñòâàì è æåëàíèÿì äðóãîãî ÷åëîâåêà, âìåñòå íàñëàæäàòüñÿ áëèçîñòüþ è ñîçäàâàòü íóæíóþ àòìîñôåðó.

Ýêñïåðèìåíòèðóéòå, ñòàðàéòåñü ïîíÿòü, ÷òî áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ âàì è âàøåìó  ïàðòíåðó . Îáñóæäàéòå ñ ïàðòíåðîì ñâîè æåëàíèÿ è ÷óâñòâà. Âû òàêæå ìîæåòå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Êàæäûé ðàç ñåêñ ìîæåò áûòü ðàçíûì.

Íà ïðîòÿæåíèè æèçíè ñåêñóàëüíàÿ æèçíü ìîæåò ìåíÿòüñÿ. Ýòî ìîæåò ïðîèñõîäèòü, â ÷àñòíîñòè, ïî ïðè÷èíå èçìåíåíèé â ïîëîâîì âëå÷åíèè. Ýòî íîðìàëüíî. Èíîãäà ëþäè íå çàíèìàþòñÿ ñåêñîì â òå÷åíèå áîëåå èëè ìåíåå ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè.

Ðàçãîâîð ïàðû â ïîñòåëè.

Ðàçíûå âèäû âçàèìîîòíîøåíèé è ñåêñóàëüíîé æèçíè

Ëþäè ðàçíÿòñÿ ïî òèïó âçàèìîîòíîøåíèé è ñåêñóàëüíîé æèçíè. Íàïðèìåð: íåêîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñåêñîì äî áðàêà äðóãèå — òîëüêî ïîñëå. Ó íåêîòîðûõ îäèí ïàðòíåð, ó äðóãèõ — íåñêîëüêî. 

Ëþäè îäíîãî ïîëà òàêæå ìîãóò çàíèìàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì ñåêñîì (ãîìîñåêñóàëüíîñòü).

Ëåñáèÿíêè âî âðåìÿ ñåêñà.

Ñîãëàñèå íà ñåêñ

Êàæäûé ðàç ïåðåä ñåêñîì âû äîëæíû çàðó÷èòüñÿ ñîãëàñèåì äðóã äðóãà. Îáîþäíîå ñîãëàñèå îçíà÷àåò, ÷òî ïîëîâîé áëèçîñòè æåëàþò îáà ïàðòíåðà. Êàæäûé èç íèõ ìîæåò â ëþáîé ìîìåíò îñòàíîâèòüñÿ.

 Ïðèíóæäåíèå ê ñåêñó — ýòî íåïðàâèëüíî â ëþáîì ñëó÷àå.

 Áåëüãèè ìèíèìàëüíûé ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì âîçðàñò, â êîòîðîì ìîæíî âñòóïàòü â ïîëîâûå êîíòàêòû, ñîñòàâëÿåò 16 ëåò. Çäåñü åñòü îäíî èñêëþ÷åíèå.  âîçðàñòå îò 14 äî 16 ëåò ÷åëîâåê ìîæåò äàòü ñîãëàñèå íà ñåêñ, ïðè óñëîâèè ÷òî ðàçíèöà â âîçðàñòå ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì íå ïðåâûøàåò òðè ãîäà è ýòè îòíîøåíèÿ íå îñíîâàíû íà àâòîðèòàðíîñòè èëè ïîêîðíîñòè. Çàêîí çàùèùàåò ìîëîäûõ ëþäåé îò ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ

Æåíùèíà è ìóæ÷èíà ëåæàò â ïîñòåëè. Îíè îáà ñîãëàñíû çàíÿòüñÿ ñåêñîì äðóã ñ äðóãîì.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Wijkgezondheidscentrum
Вы можете посетить семейного врача в общественном центре здравоохранения. В центрах здравоохранения работают и другие специалисты по уходу, такие как медсестры и социальные работники. Помощь предоставляется бесплатно. Найти ближайший общественный центр здравоохранения:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW: