Seks nedir?

Sekscinsel olarak sizi tahrik edebilecek tüm eylemlere karþýlýk gelmektedir. Seks, cinsel iliþkiden fazlasýdýr. Ayrýca, öpüþme, okþama ve oral seks gibi þeyleri de içerir. Kendi baþýnýza da seks yapabilirsiniz. Buna mastürbasyon denir.

Cinsellik, insan olmanýn temel bir parçasýdýr. Kendinizi ifade etmenin normal ve pozitif bir yoludur. Cinsellik yalnýzca cinsel iliþkiyi deðil, baþka konularý da kapsar. Örneðin; cinsel tatmin ve yakýnlýk, anatomi ve çocuk sahibi olmanýn yaný sýra cinsel eðilime iliþkin tabu ve deðerler. 

Cinsel iliþkiye girme nedenleri

Seksi farklý nedenlerle yaþayabilirsiniz. Örneðin:

Cinsel iliþkiye girmenin farklý yollarý

Bir çok farklý yoldan seks yapabilirsiniz:  

Baþkalarýyla veya kendinizle seks yapabilirsiniz  (mastürbasyon). 

Seks sadece doðru tekniklerden ibaret deðildir. Diðer kiþinin duygularýný ve isteklerine önem vermek, yakýnlýðý paylaþmak ve doðru atmosferi yaratmak da önemlidir.

Sizin ve  partnerinizin  en çok neyi sevdiðini deneyin ve keþfedin. Eþinizle arzularýnýz ve duygularýnýz hakkýnda konuþun. Ýstekleriniz ve duygularýnýz hakkýnda  partnerinizle konuþun . Kendi kendinize de deneme yapabilirsiniz. 

Seks her defasýnda farklý olabilir.

Ýnsanlarýn seks hayatlarý, ömür boyunca deðiþiklik gösterebilir. Mesela, cinsel istekleri deðiþir. Bu normaldir. Bazý insanlar daha kýsa veya daha uzun bir süre boyunca seks yapmayabilir.

Yatakta konuþan çift.

Farklý iliþkiler ve seks hayatlarý

Ýnsanlar birçok farklý iliþki türleri ve seks hayatlarýna sahiptirler. Örneðin: bazý insanlar evlilik öncesi seks yaparken diðerleri evlenene kadar bekler. Bazý insanlarýn sadece 1 partneri varken, diðerlerinin birçok olabilir. 

Ayný cinsiyetten kiþiler de birbirleriyle seks yapabilirler (homoseksüellik).

Seks yapan lezbiyen çiftler.

Cinsel rýza

Her seks yaptýðýnýzda rýza göstermeli ve karþý tarafýn rýzasýný almalýsýnýz. Ortak rýza, her iki kiþinin de cinsel temasta bulunmak istemesi anlamýna gelir. Ýki taraf da her an durmaya karar verebilir.

 Birini seks yapmak için zorlamak asla uygun bir davranýþ deðildir.

Belçika’da cinsel temas için minimum yasal yaþ 16’dýr. Bir istisna söz konusudur. 14-16 yaþ arasýnda, diðer kiþiyle yaþ farkýnýn üç yýldan fazla olmamasý ve otorite veya güven iliþkisinin olmamasý koþuluyla cinsel eylemlere rýza gösterebilirsiniz. Kanun burada genç insanlarý cinsel istismardan korumaktadýr. 

Bir kadýn ve bir erkek yatakta yatýyor. Ýkisi de birbiriyle seks yapmaya rýza gösteriyor.

Wat is seks?

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en krijgen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen het seksueel contact willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Iemand dwingen tot seks is nooit oké.

In België is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kan u wél toestemmen met seksuele handelingen zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een vertrouwens- of gezagsrelatie. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun: