Wykorzystywanie seksualne dzieci

Osoba doros³a nigdy nie mo¿e braæ udzia³u w aktach seksualnych (fizycznych lub internetowych) z dzieckiem poni¿ej 16. roku ¿ycia. Jeœli tak siê stanie, zawsze jest to traktowane jako wykorzystanie seksualne. Mo¿e to obejmowaæ: dotykanie, ca³owanie, stosunek seksualny, zmuszanie dziecka do ogl¹dania pornografii, u¿ywanie wulgarnego jêzyka, pokazywanie narz¹dów p³ciowych, a tak¿e rozpowszechnianie zdjêæ lub filmów przedstawiaj¹cych nagie dzieci.

Czasem dziecko nie wie lub nie rozumie, ¿e jest wykorzystywane.

Dzieciom i m³odzie¿y nie wolno równie¿ nawi¹zywaæ ze sob¹ kontaktów seksualnych bez zgody. 

W Belgii osoba niepe³noletnia poni¿ej 16. roku ¿ycia nie mo¿e wyraziæ zgody na czynnoœæ seksualn¹, poniewa¿ jest to wiek przyzwolenia (= prawny wiek, w którym czynnoœci seksualne s¹ dozwolone). Jest pewien wyj¹tek. Mo¿na wyraziæ zgodê na stosunek seksualny od 14. roku ¿ycia pod 2 warunkami:

 • Ró¿nica wieku pomiêdzy partnerami nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 3 lata.
 • Partner nie powinien mieæ stosunku zaufania lub w³adzy nad osob¹ m³od¹. Stosunek p³ciowy z osob¹ poni¿ej 14 roku ¿ycia jest zawsze uznawany za gwa³t, nawet je¿eli osoba ta wyrazi³a swoj¹ zgodê.

Czyn lubie¿ny lub gwa³t dokonany na dziecku podlega surowszej karze ni¿ w przypadku gdy ofiar¹ jest osoba doros³a. Kara pozbawienia wolnoœci mo¿e wynieœæ nawet 30 lat. 

Wytwarzanie, pokazywanie, dystrybucja b¹dŸ sprzeda¿ materia³ów pornograficznych z udzia³em dzieci lub utrwalonych materia³ów przedstawiaj¹cych wykorzystywanie dziecka grozi kar¹ do 20 lat pozbawienia wolnoœci oraz grzywn¹ w wysokoœci do 10 000€.

Jeœli jesteœ œwiadkiem wykorzystywania seksualnego dzieci lub podejrzewasz, ¿e dziecko jest wykorzystywane seksualnie, mo¿esz:

 • udaæ siê do centrum CAN (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • zadzwoniæ na bezp³atn¹ infoliniê pod numerem 1712;
 • udaæ siê do lekarza rodzinnego;
 • udaæ siê do Centrum Ogólnego Dobrostanu (CAW); 
 • z³o¿yæ skargê na policji.

Jeœli wiesz, ¿e dziecko jest wykorzystywane seksualnie, zawsze musisz szukaæ pomocy. Jeœli tego nie zrobisz, mo¿esz podlegaæ oskar¿eniu. Jeœli czujesz niepokój spowodowany swoim w³asnym zachowaniem wobec dzieci, nale¿y skontaktowaæ siê z organizacj¹ Stop it Now!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna w sprawach związanych z przemocą wobec dzieci
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Organizacja pomocowa dla ludzi odczuwających skłonności do pedofilii, a także dla osób, które odczuwają niepokój w związku ze swoimi odczuciami seksualnymi lub zachowaniami wobec nieletnich. Infolinia Stop it Now! jest darmowa, anonimowa i całkowicie poufna. Kontakt z infolinią jest możliwy we wtorki od 15:00 do 19:00, w środy od 9:30 do 12:30 oraz w piątki od 13:00 do 16:00.
0800 200 50
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101