Ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà äåöà

Âúçðàñòíî ëèöå íèêîãà íå òðÿáâà äà ó÷àñòâà â ñåêñóàëíè àêòîâå (ôèçè÷åñêè èëè îíëàéí) ñ ëèöå íà ïî-ìàëêî îò 16 ãîäèøíà âúçðàñò. Àêî òîâà ñå ñëó÷è, âèíàãè ñå ñ÷èòà çà ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå. Òîâà ìîæå äà âêëþ÷âà: äîêîñâàíå, öåëóâàíå, ïîëîâî ñíîøåíèå, ïðèíóæäàâàíå äåòåòî äà ãëåäà ïîðíîãðàôèÿ, èçïîëçâàíå íà âóëãàðåí åçèê, ïîêàçâàíå íà ïîëîâèòå îðãàíè èëè ðàçïðîñòðàíÿâàíå íà ñíèìêè èëè ôèëìè íà ãîëè äåöà.

 íÿêîè ñëó÷àè äåòåòî íå çíàå èëè íå ðàçáèðà, ÷å òî å ìàëòðåòèðàíî.

Íà äåöàòà è ìëàäåæèòå ñúùî íå å ïîçâîëåíî äà èìàò ñåêñóàëåí êîíòàêò åäèí ñ äðóã áåç ñúãëàñèå. 

 Áåëãèÿ íà íåïúëíîëåòíî ëèöå ïîä 16 ãîäèøíà âúçðàñò íå å ïîçâîëåíî äà äàâà ñúãëàñèå çà ñåêñóàëåí àêò, òúé êàòî òîâà å âúçðàñòòà çà äàâàíå íà ñúãëàñèå (= íà çàêîííàòà âúçðàñò, íà êîÿòî ñåêñóàëíèòå àêòîâå ñà ïîçâîëåíè). Èìà èçêëþ÷åíèå. Äàäåíî ëèöå ìîæå äà ñå ñúãëàñè íà ïîëîâî ñíîøåíèå íà âúçðàñò îò 14 ãîäèíè ïðè 2 óñëîâèÿ:

 • Ïàðòíüîðúò íå òðÿáâà äà å ïî-âúçðàñòåí ñ ïîâå÷å îò 3 ãîäèíè.
 • Ïàðòíüîðúò íå òðÿáâà äà å â ïîçèöèÿ íà äîâåðèå èëè âëàñò íàä ìëàäèÿ ÷îâåê. Ïîëîâî ñíîøåíèå ñ ëèöå ïîä 14 ãîäèíè âèíàãè ñå ñìÿòà çà èçíàñèëâàíå äîðè è àêî òîé/òÿ ñå å ñúãëàñèë(à) çà òîâà.

Íåïðèñòîéíî ïîñåãàòåëñòâî èëè èçíàñèëâàíå íà äåòå ñå íàêàçâà ïî-ñòðîãî, îòêîëêîòî êîãàòî æåðòâàòà å ïúëíîëåòíî ëèöå. Ëèøàâàíåòî îò ñâîáîäà ìîæå äà áúäå äî 30 ãîäèíè. 

Ñúçäàâàíåòî, ïîêàçâàíåòî, ðàçïðîñòðàíåíèåòî èëè ïðîäàæáàòà íà äåòñêà ïîðíîãðàôèÿ èëè èçîáðàæåíèÿ ñ ìàëòðåòèðàíå íà äåöà ìîæå äà áúäå íàêàçàíî ñ äî 20 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà è ãëîáà â ðàçìåð äî 10 000 €.

Àêî ñòàíåòå ñâèäåòåë íà ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà äåòå èëè ïîäîçèðàòå, ÷å äåòå å ìàëòðåòèðàíî, ìîæåòå:

 • äà îòèäåòå â Ïîâåðèòåëåí CAN öåíòúð (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • äà ñå îáàäèòå íà áåçïëàòåí òåëåôîí 1712;
 • äà îòèäåòå ïðè âàøèÿ ñåìååí ëåêàð;
 • äà îòèäåòå â “Öåíòúðà çà îáùî áëàãîñúñòîÿíèå” (CAW); 
 • äà ïîäàäåòå æàëáà â ïîëèöèÿòà.

Àêî çíàåòå, ÷å äåòå å ìàëòðåòèðàíî ñåêñóàëíî, òðÿáâà âèíàãè äà ïîòúðñèòå ïîìîù. Âúçìîæíî å äà ïîäëåæèòå íà íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò, àêî íå ãî íàïðàâèòå. Àêî ñòå çàãðèæåíè çà ñâîåòî ïîâåäåíèå êúì äåöà, òðÿáâà äà ñå ñâúðæåòå ñúñ Stop it Now!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now! (Спрете веднага!)
Помощ за хора със склонност към педофилия. Както и за хора, които се притесняват от сексуалните си чувства или поведение към малолетни. Stop it now! е безплатно, анонимно и конфиденциално. Линията за помощ е открита: вторник от 15:00 до 19:00 часа, сряда от 9:30 до 12:30 часа и петък от 13:00 до 16:00 часа.
0800 200 50
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101