Малтретиране на деца

Едно дете е сексуално малтретирано, когато е принудено или убедено да участва в сексуални действия, със или без физически контакт. Това може да стане и онлайн. Например: докосване, целуване, полово сношение, принуждаване детето да гледа порнография, използване на вулгарен език, показване на половите органи или разпространяване на снимки или филми на голи деца.

В някои случаи детето не знае или не разбира, че то е малтретирано.

Лицето, което малтретира детето, може да бъде пълнолетен или лице, което няма навършени 18 години.

В Белгия сексуалните актове с лице, което е под 16 години, винаги са забранени със закон дори ако лицето е било съгласно. Полово сношение с лице под 14 години винаги се смята за изнасилване дори и ако той/тя се е съгласил(а) за това. Белгия иска да промени този закон скоро. Дадено лице ще може да изявява съгласието си за полово сношение, след като е навършило 14 години. Въпреки това има 2 условия:

 • Партньорът не трябва да е по-възрастен с повече от 5 години.
 • Партньорът не трябва да има власт върху по-младия човек и не трябва да е в положение на попечител.

Непристойно посегателство или изнасилване на дете се наказва по-строго, отколкото когато жертвата е пълнолетно лице:

 • жертвата е пълнолетен(на): затвор от 5 до 10 години;
 • жертвата е между 10 и 16 години: затвор от 15 до 20 години;
 • жертвата е под 10 години: затвор от 20 до 30 години.

Производството, показването, разпространението или продажбата на детска порнография може да бъде наказано с 5 до 10 години затвор и глоба в размер до 10 000 €.

Ако станете свидетел на малтретиране на дете или подозирате, че дете е малтретирано, можете:

 • да отидете в Поверителен CAN център (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • да се обадите на безплатен телефон 1712;
 • да отидете при вашия семеен лекар;
 • да подадете жалба в районното полицейско управление, дори и да не сте свързани с детето.

Kindermisbruik

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In België zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde. België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is:

 • slachtoffer is volwassen: 5 tot 10 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is tussen 10 en 16 jaar oud: 15 tot 20 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is jonger dan 10 jaar: 20 tot 30 jaar gevangenis;

Kinderporno aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • een klacht indienen bij de politie, zelfs als het kind geen familie is.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Медицинска, психологическа и социална помощ при случаи на малтретиране на деца
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now! (Спрете веднага!)
Помощ за хора със склонност към педофилия. Както и за хора, които се притесняват от сексуалните си чувства или поведение към малолетни. Stop it now! е безплатно, анонимно и конфиденциално. Линията за помощ е открита: вторник от 15:00 до 19:00 часа, сряда от 9:30 до 12:30 часа и петък от 13:00 до 16:00 часа.
0800 200 50
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101