کودک آزاری

یک کودک زمانی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است که مجبور یا متقاعد به شرکت در فعالیتهای جنسی به همراهِ تماس فیزیکی یا بدون آن شود. این می تواند آنلاین هم صورت بگیرد. به عنوان مثال: لمس کردن، بوسیدن، آمیزش جنسی, مجبور کردن کودک به تماشای پورنوگرافی استفاده از الفاظ مبتذل، نشان دادن آلت تناسلی .

گاهی کودک نمی داند، یا متوجه نمی شود که از او سوءاستفاده جنسی شده است.

فردی که از کودک سوءاستفاده جنسی می کند، ممکن است که بزرگسال، یا زیر 18 سال باشد.

در بلژیک، اقدام به برقراریِ فعالیتهای جنسی با افراد کمتر از 16 سال همیشه از نظر قانونی جرم بوده، حتی اگر فرد با آن موافق باشد. آمیزش جنسی با افراد کمتر از 14 سال همیشه تجاوز در نظر گرفته می شود، حتی اگر با آن موافق باشند.

تجاوز به کودک نسبت به تجاوز به یک قربانی بزرگسال مجازات سنگین تری دارد.

 • اگر قربانی بزرگسال باشد : 5 تا 10 سال زندان؛
 • اگر قربانی بین 10 تا 16 سال دارد: 15 تا 20 سال زندان؛
 • قربانی کمتر از 10 سال سن دارد: 20 تا 30 سال زندان.

تولید، توزیع یا فروش پورنوگرافیِ کودک از 5 تا 10 سال حبس، و تا 10000یورو جریمه نقدی مجازات دارد.

اگر شما شاهد سوءاستفاده از یک کودک بودید، یا مشکوک هستید که از کودکی سوءاستفاده می شود، می توانید:

 • به مرکزی تخصصی به نام Vertrouwenscentrum kindermishandeling مراجعه کنید؛
 • با خط رایگان 1712 تماس بگیرید؛
 • به پزشک خانواده مراجعه کنید؛
 • حتی اگر با کودک نسبتی ندارید، نزد پلیس شکایت کنید.

Kindermisbruik

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In België zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde. België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is:

 • slachtoffer is volwassen: 5 tot 10 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is tussen 10 en 16 jaar oud: 15 tot 20 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is jonger dan 10 jaar: 20 tot 30 jaar gevangenis;

Kinderporno aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • een klacht indienen bij de politie, zelfs als het kind geen familie is.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
کمک پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی در مورد سوءاستفاده از کودکان
0800 97 0 79, 050 34 57 57
استاپ ایت ناو!
کمک رسانی به افرادی که تمایلات جنسی به کودکان دارند. همچنین برای افرادی که از احساسات و رفتارهای جنسی شان نسبت به کم سالان نگرانند. استاپ ایت ناو! رایگان و اعتماد پذیر است و هویتِ افراد را به صورت ناشناس حفظ می کند. خطِ تلفن کمک رسانیِ آزاد: سه شنبه ها 3 تا 7 بعد از ظهر، چهارشنبه ها 9.30 صبح تا 12.30 ظهر، جمعه ها 1 تا 4 بعد از ظهر.
تلفنِ استاپ ایت ناو!:50 200 0800
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101