Ñåêñóàëüíîå íàñèëèå íàä äåòüìè

Âçðîñëûå íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå èìåþò ïðàâà çàíèìàòüñÿ ñåêñîì (ôèçè÷åñêè èëè âèðòóàëüíî) ñ äåòüìè ìëàäøå 16 ëåò.  ëþáîì ñëó÷àå ýòî ñ÷èòàåòñÿ ñåêñóàëüíûì íàñèëèåì. Ïðèìåðû: ïðèêîñíîâåíèÿ, ïîöåëóè, ïîëîâîé àêò, ïðèíóæäåíèå ðåáåíêà ê ïðîñìîòðó ïîðíîãðàôèè, èñïîëüçîâàíèå â ðàçãîâîðå ñ ðåáåíêîì âóëüãàðíîé ëåêñèêè, äåìîíñòðèðîâàíèå ãåíèòàëèé èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ôîòîãðàôèé èëè ôèëüìîâ ñ ó÷àñòèåì îáíàæåííûõ äåòåé.

Èíîãäà ðåáåíîê íå çíàåò èëè íå ïîíèìàåò òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ æåðòâîé íàñèëèÿ.

Êðîìå òîãî, äåòè è ìîëîäûå ëþäè íå äîëæíû âñòóïàòü äðóã ñ äðóãîì â ñåêñóàëüíûå êîíòàêòû áåç îáîþäíîãî ñîãëàñèÿ. 

 Áåëüãèè íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì ìëàäøå 16 ëåò çàïðåùåíî äàâàòü ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â ïîëîâîì àêòå, òàê êàê èìåííî ýòîò âîçðàñò ÿâëÿåòñÿ âîçðàñòîì ñîãëàñèÿ (=âîçðàñòîì ëåãàëüíîãî ó÷àñòèÿ â ïîëîâûõ àêòàõ). Çäåñü åñòü èñêëþ÷åíèå. Íà÷èíàÿ ñ âîçðàñòà 14 ëåò ÷åëîâåê èìååò ïðàâî äàòü ñîãëàñèå íà ó÷àñòèå â ïîëîâîì àêòå ïðè íàëè÷èè 2 óñëîâèé:

 • ïàðòíåð íå äîëæåí áûòü ñòàðøå áîëåå ÷åì íà 3 ãîäà;
 • Ïàðòíåð íå äîëæåí çàíèìàòü îòâåòñòâåííóþ èëè âëàñòíóþ ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê ìîëîäîìó ÷åëîâåêó/äåâóøêå. Ïîëîâîé àêò ñ ëèöîì ìîëîæå 14 ëåò âñåãäà ñ÷èòàåòñÿ èçíàñèëîâàíèåì äàæå ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ æåðòâû.

Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ èëè èçíàñèëîâàíèå ðåáåíêà íàêàçûâàþòñÿ áîëåå ñòðîãî, ÷åì àíàëîãè÷íûå äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ êî âçðîñëîé æåðòâå. Ñðîê òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò äîñòèãàòü 30 ëåò. 

Ïðîèçâîäñòâî, äåìîíñòðàöèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïðîäàæà äåòñêîé ïîðíîãðàôèè èëè èçîáðàæåíèé ñöåí íàñèëèÿ íàä ðåáåíêîì ìîãóò ïîâëå÷ü çà ñîáîé òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå ñðîêîì äî 20 ëåò è øòðàô äî € 10000.

Åñëè âû ñòàëè ñâèäåòåëåì íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà ïî îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó ëèáî åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ðåáåíîê ïîäâåðãàåòñÿ íàñèëèþ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, âû ìîæåòå:

 • îáðàòèòüñÿ â êîíôèäåíöèàëüíûé öåíòð CAN (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • ïîçâîíèòü íà áåñïëàòíóþ ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 1712;
 • îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó ñåìåéíîìó âðà÷ó;
 • îáðàòèòüñÿ â CAW (Öåíòð îáåñïå÷åíèÿ îáùåãî áëàãîïîëó÷èÿ); 
 • ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ.

Åñëè âàì èçâåñòíî, ÷òî ðåáåíîê ïîäâåðãàåòñÿ ñåêñóàëüíîìó íàñèëèþ, âû îáÿçàíû îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàåòå, âàñ ìîãóò íàêàçàòü. Åñëè âàñ áåñïîêîèò ñîáñòâåííîå ïîâåäåíèå â îòíîøåíèè äåòåé, âàì íóæíî îáðàòèòüñÿ â îðãàíèçàöèþ Stop it Now!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

1712
Номер бесплатного телефона для ответов на любые вопросы о насилии.
1712 (с 9.00 до 17.00)
Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Медицинская, психологическая и социальная помощь при насилии над детьми
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Помощь людям со склонностью к педофилии. Организация также работает для тех, кого беспокоит их сексуальное влечение или поведение по отношению к несовершеннолетним. Организация Stop it now! работает бесплатно, анонимно и конфиденциально. Часы работы телефонной службы помощи: по вторникам с 15.00 до 19.00, по средам с 9.30 до 12.30, по пятницам с 13.00 до 16.00.
0800 200 50
Police
Помощь в угрожающих жизни ситуациях
101