Çocuk cinsel istismarý

Bir yetiþkin, 16 yaþýndan küçük bir çocukla asla cinsel eylemlerde (fiziksel veya çevrim içi) bulunamaz. Bulunmasý halinde, bu durum her zaman cinsel istismar olarak deðerlendirilir. Buna örnek olarak, dokunma, öpme, cinsel iliþki, çocuðu pornografi izlemeye zorlama, küfürlü ve argo dil kullanma ya da genital bölgeyi göstermeye zorlama veya  çýplak çocuk fotoðraflarý veya filmleri daðýtma gösterilebilir.

Bazen çocuk istismara uðradýðýný bilmez veya anlamaz.

Çocuklarýn ve gençlerin rýzalarý olmadan birbirleriyle cinsel iliþkiye girmelerine de izin verilmez. 

Belçika’da, rýza yaþý olan (= cinsel eylemlere izin verilen yasal yaþ) 16 yaþýn altýndaki reþit olmayan bir kiþinin cinsel eyleme rýza göstermesine izin verilmez. Bir istisna söz konusudur. Aþaðýda yer alan 2 koþulun gerçekleþmesi kaydýyla kiþi 14 yaþýndan itibaren cinsel iliþkiye rýza gösterebilir:

 • Partneri, kendisinden en fazla 3 yaþ büyük olabilir.
 • Partneri gencin üzerinde güven veya otorite telkin eden biri olmamalýdýr. 14 yaþýndan küçük bir kiþi ile girilen cinsel iliþki o kiþi/ bunu kabul etmiþ olsa bile tecavüz olarak deðerlendirilir.

Bir çocuða sarkýntýlýk veya tecavüz edilmesi kurbanýn bir yetiþkin olduðu durumdan daha aðýr bir þekilde cezalandýrýlýr. Bu durumda hapis cezasý 30 yýla kadar olabilir. 

Çocuk pornografisi üretmek, izletmek, daðýtýmý yapmak ya da satmak 20 yýla kadar hapis cezasý ve 10.000 €’ya kadar da para cezasý ile cezalandýrýlabilir .

Eðer bir çocuðun cinsel istismarýna þahit olduysanýz veya bir çocuðun cinsel istismara uðradýðýndan þüpheleniyorsanýz, aþaðýdakileri yapabilirsiniz:

 • bir Güvenlik CAN Merkezi’ne (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) gitmek;
 • 1712 ücretsiz yardým hattýný arayabilirsiniz;
 • aile doktorunuza gidebilirsiniz;
 • Genel Saðlýk Merkezine (CAW) gidebilirsiniz; 
 • polise þikayette bulunabilirsiniz.

Bir çocuðun cinsel istismara uðradýðýný biliyorsanýz, her zaman yardým aramalýsýnýz. Eðer bunu yapmazsanýz, cezalandýrýlabilirsiniz. Çocuklara yönelik kendi davranýþýnýzdan endiþe ediyorsanýz, Stop it Now ile iletiþime geçmelisiniz!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Çocuk istismarı vakalarında tıbbi, psikososyal ve sosyal destek
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Pedofili eğilimleri olanlara yardım. Çocuklara karşı hissettikleri cinsel duygu veya davranışlardan endişe edenlere de destek olunur. Stop it now! kapsamında sunulan hizmetler ücretsizdir ve başvuru yapanların kimliği gizli tutulur. Yardım hattının çalışma saatleri: Salı günleri 15:00-19:00, Çarşamba günleri 09.30-12.30 ve Cuma günleri 13:00-16:00.
0800 200 50
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101