Abuzimi seksual i fëmijëve

Një i rritur nuk mund të marrë pjesë kurrë në akte seksuale (fizike ose në internet) me një fëmijë më të vogël se 16 vjeç. Nëse kjo ndodh, konsiderohet gjithmonë si abuzim seksual. Kjo mund të përfshijë: prekje, puthje, marrëdhënie seksuale, detyrim i fëmijës që të shohë pornografi , përdorim i gjuhës vulgare, shfaqje e organeve gjenitale ose shpërndarje e fotografive ose filmave me fëmijë të zhveshur lakuriq.

Ndonjëherë fëmija nuk e di ose nuk e kupton që ai ose ajo po abuzohet.

Fëmijët dhe të rinjtë gjithashtu nuk lejohen të kenë kontakt seksual me njëri-tjetrin pa pëlqim. 

Në Belgjikë, një i mitur nën moshën 16 vjeç nuk lejohet të japë pëlqimin për një akt seksual pasi kjo është mosha e pëlqimit (= mosha ligjore në të cilën lejohen aktet seksuale). Ekziston një përjashtim. Dikush mundet të japë pëlqimin për marrëdhënie seksuale nga mosha 14 vjeç me 2 kushte:

 • Partneri nuk duhet të jetë më shumë se 3 vjet më i madh.
 • Partneri nuk duhet të jetë në një pozicion besimi apo pushteti mbi të riun. Marrëdhënia seksuale me një person më të ri se 14 vjeç konsiderohet gjithmonë përdhunim, edhe nëse ai/ajo ra dakord për të.

Tentativa e përdhunimit ose përdhunimi i një fëmije dënohet më rëndë se kur viktima është një i rritur: Dënimi me burg mund të jetë deri në 30 vjet. 

Prodhimi, shfaqja, shpërndarja ose shitja e pornografisë me fëmijë apo imazheve të abuzimit të një fëmije mund të dënohet me deri në 20 vjet burgim dhe një gjobë deri në 10 000 €.

Nëse jeni dëshmitar i abuzimit seksual të një fëmije ose dyshoni se një fëmijë po abuzohet seksualisht, ju mund të:

 • shkoni në një Qendër Konfidenciale CAN (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • telefononi falas linjën ndihmëse 1712;
 • shkoni te mjeku i familjes;
 • shkoni në Qendrën për Mirëqenien e Përgjithshme (CAW); 
 • bëni një denoncim në polici.

Nëse e dini se një fëmijë po abuzohet seksualisht, duhet të kërkoni gjithmonë ndihmë. Ju mund të ndiqeni penalisht nëse nuk e bëni këtë. Nëse jeni të shqetësuar për sjelljen tuaj ndaj fëmijëve, duhet të kontaktoni Stop it now!

Seksueel kindermisbruik

Een volwassene mag nooit seksuele handelingen (fysiek of online) hebben met kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer dit gebeurt is er altijd sprake van seksueel misbruik. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

Ook kinderen en jongeren mogen onderling geen seksuele contacten hebben zonder toestemming. 

In België kan een minderjarige jonger dan 16 jaar geen toestemming geven om seksuele handelingen te stellen, want dit is de seksuele meerderjarigheidsgrens (= de wettelijke leeftijd om seks te mogen hebben). Wel geldt er een uitzondering. Iemand kan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar op 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 3 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen gebruik maken van een positie van vertrouwen of macht hebben over de jongere. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is. De gevangenisstraf kan oplopen tot 30 jaar. 

Kinderporno of misbruikbeelden van minderjarigen aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf tot 20 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het seksueel misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind seksueel misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • naar het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) gaan; 
 • een klacht indienen bij de politie.

Als u weet dat een kind seksueel misbruikt wordt moet u altijd hulp zoeken. U bent strafbaar als u dit niet doet. Maakt u zich zorgen om uw eigen gedrag naar kinderen toe neem dan contact op met Stop it Now!

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Ndihmë për njerëzit që kanë ndjenja pedofilie. Gjithashtu për personat që janë të shqetësuar për ndjenjat ose sjelljen e tyre seksuale ndaj të miturve. Shërbimi "Stop it now!" (Ndaloje tani!) është falas, anonim dhe i fshehtë. Linja për ndihmën është e hapur: të martave 3 pasdite - 7 pasdite, të mërkurave 9.30 paradite - 12.30 pasdite dhe të premteve 1 pasdite - 4 pasdite.
0800 200 50
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101