Abuzimi i fëmijëve

Një fëmijë abuzohet seksualisht kur ai ose ajo detyrohet ose bindet që të marrë pjesë në akte seksuale, me ose pa kontakt fizik. Kjo mund të ndodhë edhe në internet. Për shembull: prekja, puthja, marrëdhënia seksuale, detyrimi i fëmijës që të shohë pornografi , përdorimi i gjuhës vulgare, tregimi i organeve gjenitale ose shpërndarja e fotografive ose filmave me fëmijë të zhveshur lakuriq.

Ndonjëherë fëmija nuk e di ose nuk e kupton që ai ose ajo po abuzohet.

Personi që abuzon fëmijën mund të jetë një i rritur ose një person nën moshën 18 vjeç.

Në Belgjikë, aktet seksuale me një person më të ri se 16 vjeç ndalohen gjithmonë me ligj, edhe nëse ai/ajo ra dakord. Marrëdhënia seksuale me një person më të ri se 14 konsiderohet gjithmonë përdhunim, edhe nëse ai/ajo ra dakord për të. Belgjika dëshiron ta ndryshojë së shpejti këtë ligj. Një person do të mund të japë pëlqimin për marrëdhënie seksuale nga mosha 14 vjeç. Por, ekzistojnë 2 kushte:

 • Partneri nuk duhet të jetë më shumë se 5 vjet më i madh.
 • Partneri nuk duhet të ketë asnjë fuqi mbi personin më të ri dhe nuk duhet të jetë në pozita besimi.

Tentativa e përdhunimit ose përdhunimi i një fëmije dënohet më rëndë se kur viktima është një i rritur:

 • viktima është një i rritur: 5 deri në 10 vjet burg;
 • viktima është midis moshës 10 deri në 16 vjeç: 15 deri në 20 vjet burg;
 • viktima është më i ri se mosha 10 vjeç: 20 deri në 30 vjet burg;

Prodhimi, shfaqja, shpërndarja ose shitja e pornografisë me fëmijë mund të dënohet me 5 deri në 10 vjet burgim dhe një gjobë deri në 10 000 €.

Nëse jeni dëshmitar i abuzimit të një fëmije ose dyshoni se një fëmijë po abuzohet, ju mund të:

 • shkoni në një Qendër Konfidenciale CAN (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling);
 • telefononi falas linjën ndihmëse 1712;
 • shkoni te mjeku i familjes;
 • paraqisni një ankesë në polici, edhe në qoftë se ju nuk jeni të lidhur me fëmijën.

Kindermisbruik

Een kind wordt seksueel misbruikt wanneer het gedwongen of overgehaald wordt om deel te nemen aan seksuele handelingen, met of zonder fysiek contact. Dit kan ook online zijn. Bijvoorbeeld: aanraken, kussen, geslachtsgemeenschap, het kind dwingen om pornografie te bekijken, vulgaire taal gebruiken, de geslachtsdelen tonen of naaktfoto’s of naaktfilmpjes van het kind verspreiden.

Soms weet of begrijpt het kind niet dat het misbruikt wordt.

De persoon die het kind misbruikt, kan een volwassene of een persoon jonger dan 18 zijn.

In België zijn seksuele handelingen met iemand die jonger is dan 16 altijd strafbaar, zelfs als hij/zij hiermee instemde. Geslachtsgemeenschap met iemand die jonger is dan 14 wordt altijd als verkrachting beschouwd, zelfs als hij/zij hiermee instemde. België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

 • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
 • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.

Aanranding of verkrachting van een kind wordt zwaarder bestraft dan wanneer het slachtoffer een volwassene is:

 • slachtoffer is volwassen: 5 tot 10 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is tussen 10 en 16 jaar oud: 15 tot 20 jaar gevangenis;
 • slachtoffer is jonger dan 10 jaar: 20 tot 30 jaar gevangenis;

Kinderporno aanmaken, tentoonstellen, verspreiden of verkopen kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete tot € 10.000.

Als u getuige bent geweest van het misbruik van een kind of als u vermoedt dat een kind misbruikt wordt, kunt u:

 • naar een Vertrouwenscentrum kindermishandeling gaan;
 • naar de gratis hulplijn 1712 bellen;
 • naar uw huisdokter gaan;
 • een klacht indienen bij de politie, zelfs als het kind geen familie is.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Vertrouwenscentrum Antwerpen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
03 230 41 90
Vertrouwenscentrum Brussel
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
02 477 60 60
Vertrouwenscentrum Limburg
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
011 27 46 72
Vertrouwenscentrum Mechelen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
015 20 21 31
Vertrouwenscentrum Oost-Vlaanderen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
09 216 73 30
Vertrouwenscentrum Turnhout
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
014 42 22 03
Vertrouwenscentrum Vlaams-Brabant
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
016 30 17 30
Vertrouwenscentrum West-Vlaanderen
Ndihmë mjekësore, psikologjike dhe sociale për rastet e abuzimit të fëmijëve
0800 97 0 79, 050 34 57 57
Stop it Now!
Ndihmë për njerëzit që kanë ndjenja pedofilie. Gjithashtu për personat që janë të shqetësuar për ndjenjat ose sjelljen e tyre seksuale ndaj të miturve. Shërbimi "Stop it now!" (Ndaloje tani!) është falas, anonim dhe i fshehtë. Linja për ndihmën është e hapur: të martave 3 pasdite - 7 pasdite, të mërkurave 9.30 paradite - 12.30 pasdite dhe të premteve 1 pasdite - 4 pasdite.
0800 200 50
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101