Tentativa e përdhunimit dhe përdhunimi

Tentativa e përdhunimit

Tentativa e përdhunimit është çdo akt seksual i detyruar pa penetrim. Viktima nuk e jep pëlqimin për këtë akt. Për shembull: prekja pa dëshirë, përkëdhelja ose puthja, detyrimi i një personi të zhvishet ose të tregojë organet gjenitale të tij/saj.
Tentativa e përdhunimit mund të ndodhë pa dhunë fizike apo kërcënime. Për shembull: nëse viktima nuk reziston dhe e lejon të ndodhë sepse ai/ajo ka frikë.

Në Belgjikë, tentativa e përdhunimit ndalohet me ligj.
Dënimi për tentativë të përdhunimit është 6 muaj deri në 15 vjet burg, në varësi të:

  • rëndesës së sulmit;
  • nëse ka pasur dhunë fizike apo kërcënime;
  • moshës së viktimës.

Përdhunimi

Përdhunimi është marrëdhënie seksuale ose seks oral i detyruar me penetrim. Penetrimi mund të ndodhë me një pjesë të trupit ose me një objekt. Viktima nuk e jep pëlqimin për këtë akt. Përdhunimi mund të ndodhë pa dhunë fizike apo kërcënime. Për shembull: nëse viktima nuk reziston dhe e lejon të ndodhë sepse ai/ajo ka frikë.

Nuk ekzistojnë kurrë rrethana lehtësuese. Kjo do të thotë se asgjë nuk do të pranohet nga gjykatësi si një justifikim për përdhunim. Për shembull: sjellja e viktimës, si ajo/ai është veshur, çfarë thotë ose bën ajo/ai, asnjëherë nuk janë një justifikim për përdhunim.

Në rastin e një viktime të rritur, dënimi është 5 deri në 10 vjet burg. Nëse viktima është një fëmijë ose në rast të rrethanave të tjera rënduese, dënimi është 20 deri në 30 vjet burg.

Të kërkosh ndihmë

Është e rëndësishme që të mos prisni për të kërkuar ndihmë. Ndoshta një mik apo dikush që ju besoni mund t'ju ndihmojë.

Mjeku i familjes mund t'ju trajtojë dhe të shkruajë një raport për policinë.

Ju mund të shkoni në polici menjëherë, të paraqisni një ankesë. Ata janë të detyruar të respektojnë privatësinë tuaj. Nëse keni frikë për dhunë të mëtejshme, policia mund t'ju mbrojë. Policia është e detyruar t'ju trajtojë në mënyrë të respektueshme dhe të saktë.

Nëse shkoni në polici brenda 72 orëve, ata mund të bëjnë një ekzaminim mjekësor për të gjetur prova për autorin e krimit. Ata kërkojnë për spermë dhe gjak, por edhe për gjurmë të tjera nën thonjtë tuaj, në flokët tuaja dhe në rrobat tuaja. Ekzaminimi zgjat 1,5 deri në 2 orë. Policia i dërgon mostrat në një laborator për ekzaminim.

Këtë ekzaminim mjekësor mund ta kryeni edhe në një Qendër për Kujdesin ndaj Dhunës Seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld). Ju mund të shkoni atje edhe për ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe për të regjistruar një ankesë, edhe nëse kanë kaluar 72 orët nga ndodhia. Mund të gjeni të gjitha shërbimet në 1 vend në një Qendër për Kujdesin ndaj Dhunës Seksuale.

Çdo CAW (Qendër për Mirëqenien Publike) ka një shërbim të veçantë që ju mund ta quani Slachtofferhulp (kujdes i viktimës). Ata mund të vijnë me ju në polici, te një mjek ose një gjykatë. Kur ju shkoni në një CAW, ju nuk duhet të jepni emrin tuaj. Ju mund të merrni ndihmë dhe këshilla në mënyrë anonime dhe pa pagesë.

Sipas ligjit, nëse ju jeni pa leje qëndrimi, policia duhet t'ju trajtojë me të njëjtin respekt si viktimat e tjera. Megjithatë, policia mund t'ju arrestojë për shkak të statusit tuaj të qëndrimit. Prandaj, është mirë që të shoqëroheni nga një profesionist nga një CAW ose nga një organizatë tjetër sociale.

Nëse gjendeni në një situatë urgjente dhe keni frikë për dhunë të mëtejshme, mund të shkoni te një strehim.

Ndihma për autorët e krimit

Nëse mendoni se keni qenë i dhunshëm në një marrëdhënie ose ndjeni se ka rrezik që ju do të bëheni i dhunshëm ndaj një personi tjetër, ju mund të kërkoni ndihmë. Terapia mund t'ju ndihmojë për të folur për ndjenjat dhe tsjelljen tuaj dhe t'ju ndalojë të bëheni i dhunshëm (përsëri).

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen van 6 maanden tot 15 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, loopt de straf op tot 20-30 jaar gevangenis.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek doen om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Ze zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Maison médicale
Ndihmë mjekësore, sociale dhe psikologjike në Belgjikën frankofone. Gjeni një Maison médicale në lagjen tuaj: