Privatësia

Privatësia (fshehtësia) do të thotë se ju keni të drejtë për të biseduar me një person ose persona pa kaluar të dhënat tuaja personale dikujt tjetër, veç nëse jeni dakord.

Privatësia gjithashtu garantohet nga ligji në situatat e mëposhtme:

  • OCMW (Qendra e Mirëqenies Publike) është e detyruar të respektojë privatësinë tuaj. Ajo nuk mund të ndajë ndonjë informacion mbi çertifikatat mjekësore ose informacion që mund të rrjedhin prej tyre, me shërbimet e migracionit, policinë apo ndonjë institucion tjetër. OCMW mund ta përdorë këtë informacion vetëm për pagesën e faturave mjekësore.
  • Mjekët dhe institucionet mjekësore lidhen nga fshehtësia profesionale. Ato nuk lejohen të ndajnë ndonjë informacion rreth pacientëve të tyre. Ka disa përjashtime të përshkruara në ligj. Për shembull: për të mbrojtur një pacient i cili është një viktimë i sjelljes seksualisht abuzive.
  • Organizata sociale të tilla si CAWs (qendra për mirëqenien e përgjithshme) janë të detyruara gjithashtu nga fshehtësia profesionale.
Një mjek duke siguruar një pacient që ai nuk do të ndajë ndonjë informacion të fshehtë

Privatësia e adoleshentëve

Për sa kohë që fëmijët janë financiarisht të varur nga prindërit e tyre, ata ndajnë llogarinë e sigurimeve shoqërore të prindërve me prindërit e tyre, edhe nëse ata janë mbi moshën 18 vjeç. Reciprociteti ndan informacion mbi, për shembull, testet dhe vizitat e mjekut me prindërit e tyre. Për ta mbajtur këtë informacion privat, adoleshentët mund të kërkojnë:

  • një mjek për një marrëveshje pagese të palës-së-tretë ('derdebetalersregeling');
  • faturat mjekësore të dërgohen në adresën e tyre në vend të adresës së prindërve të tyre.

Kjo është gjithashtu e mundur në rastin e një abortimi.

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacion për ligjin lidhur me statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe qasjen në kujdesin shëndetësor. Kruispunt MI është një shërbim i Agjencisë Flamande të Integrimit.
02 205 00 55
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
OCMW (CPAS - Qendra për mirëqenien publike)
Ky shërbim ofron mbështetje sociale dhe është përgjegjës për procedurën "kujdesi mjekësor urgjent", e cila i lejon personat pa lejeqëndrim të kenë qasje në kujdesin mjekësor. Gjeni një OCMW në lagjen tuaj:
Medimmigrant
mbështetje për personat pa lejeqëndrim të ligjshëm, të cilët kanë nevojë për kujdes mjekësor në rajonin e Brukselit
02/274.14.33 ose 02/274.14.34
Qendër informacioni rreth statusit të qëndrimit dhe statusit ligjor - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacion dhe këshillim mbi të drejtën e qëndrimit dhe të drejtave të tjera të të huajve në qytetin e Antwerp-it dhe gjithashtu informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor.
03 270 33 36