Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Indecent assault and rape

Indecent assault

Indecent assault is any forced sexual act without penetration and is described in the criminal code as any violation of sexual integrity. The victim does not give consent to this act. For example: unwanted touching, caressing or kissing, forcing a person to undress or show his/her genitals.
Indecent assault can happen without physical violence or threats. For instance: if the victim does not resist and lets it happen because he/she is afraid.

In Belgium, indecent assault is forbidden by law.
The punishment for indecent assault is up to 20 years’ imprisonment, depending on:

  • the gravity of the assault;
  • whether there was physical violence or threats;
  • the age of the victim.

Indecent assault is now described as a violation of sexual integrity and was also previously referred to as a violation of decency .

Rape

Rape is sexual penetration (oral, vaginal or anal) without consent. Forcing someone to penetrate someone else is also rape. The penetration can happen with part of the body or an object. Penetration does not need to be full penetration and can be partial penetration. Rape can happen without physical violence or threats. For instance: if the victim does not resist and lets it happen because he/she is afraid. Rape can also take place within a relationship or marriage.

There are never mitigating circumstances. This means that nothing will be accepted by the judge as an excuse for rape. For example: the behaviour of the victim, how the person is dressed and what the person says or does are never an excuse for rape.

Rape can attract a prison sentence of up to 30 years.

Seeking help

It is important not to wait to seek help. Maybe a friend or somebody you trust can help you.

Your family doctor can treat you and write a report for the police.

You can also go to the police immediately to file a complaint. They are obliged to respect your privacy. If you are afraid of further violence, the police can protect you. The police are obliged to treat you in a respectful and correct way.

If you go to the police within 72 hours, they can arrange a medical examination to find evidence from the perpetrator. A doctor or nurse will look for semen and blood, but also for other traces under your nails, in your hair and on your clothes. The examination takes 1.5 to 2 hours. The police will send the samples to a lab for testing. 

You can also have this medical examination at a Sexual Violence Care Centre (Zorgcentrum na seksueel geweld). You can also go there for medical and psychological help and to file a complaint, even if 72 hours have passed from the occurrence. You can find all of the services in 1 place at a Sexual Violence Care Centre. 

Each CAW (Centre for General Well-being)  has a special service you can go to called Slachtofferhulp (victim care). They can go with you to the police, a doctor or a court. When you go to a CAW, you do not have to give your name. You can get help and advice anonymously and free of charge.

According to the law , if you are without a residence permit, the police have to treat you with the same respect as other victims. However, the police could arrest you because of your residence status. Therefore, it is best to be accompanied by a professional from a CAW or from another social organisation or to go to a Sexual Violence Care Centre first. .

If you find yourself in an emergency situation and are afraid of further violence, you can go to a shelter.

Help for perpetrators

If you feel you have been violent in a relationship or you feel there is a risk that you will become violent towards another person, you can seek help from a CAW. Therapy can help you to talk about your feelings and behaviour and to prevent you from becoming violent (again).

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
Zorgcentrum na seksueel geweld - Gent
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
09 332 80 80
Zorgcentrum na seksueel geweld - Luik
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
Vluchthuis
Een vluchthuis biedt onderdak, steun, rust en veiligheid aan mensen die bedreigd en/of mishandeld worden. De adressen van de vluchthuizen zijn geheim.
078 150 300
I.T.E.R.
Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulp en begeleiding voor daders van seksueel geweld, mensen die zich vragen stellen over hun seksueel gedrag en iedereen die vragen heeft over seksueel geweld.
02 512 62 43 (9-16u)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Gratis medische hulp - Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u (inschrijvingen om 9 u)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Gratis medische hulp
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Gratis medische hulp
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Maison médicale
Medische, sociale en psychologische hulp in Franstalig België. Vind een Maison médicale in uw buurt: