Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ è èçíàñèëîâàíèå

Ðàçâðàòíîå äåéñòâèå

Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ — ýòî ëþáûå íàñèëüñòâåííûå ñåêñóàëüíûå äåéñòâèÿ áåç ïðîíèêíîâåíèÿ , êîòîðûå îïèñàíû â óãîëîâíîì êîäåêñå êàê ëþáîå íàðóøåíèå ïîëîâîé íåïðèêîñíîâåííîñòè. Æåðòâà íå äàåò ñâîåãî ñîãëàñèÿ íà òàêèå äåéñòâèÿ. Ïðèìåð: íåæåëàòåëüíûå ïðèêîñíîâåíèÿ, ëàñêè èëè ïîöåëóè, ïðèíóæäåíèå ê ðàçäåâàíèþ/èëè ê äåìîíñòðàöèè ãåíèòàëèé.
Ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ íåîáÿçàòåëüíî ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ôèçè÷åñêèì íàñèëèåì èëè óãðîçîé. Íàïðèìåð, æåðòâà ìîæåò íå óñòîÿòü è íå ïðåïÿòñòâîâàòü òàêèì äåéñòâèÿì, åñëè åãî/åå çàïóãàëè.

 Áåëüãèè ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ íåçàêîííûìè.
Íàêàçàíèå çà ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò äî 20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, â çàâèñèìîñòè îò:

  • òÿæåñòè ïðåñòóïëåíèÿ;
  • íàëè÷èÿ ôàêòà ôèçè÷åñêîãî íàñèëèÿ èëè óãðîç åãî ñîâåðøèòü;
  • âîçðàñòà æåðòâû.

 íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçâðàòíîå äåéñòâèå îïðåäåëÿåòñÿ êàê íàðóøåíèå ïîëîâîé íåïðèêîñíîâåííîñòè, à ðàíüøå òàêæå íàçûâàëîñü ïðåñòóïëåíèåì ïðîòèâ äîáðîïîðÿäî÷íîñòè .

Èçíàñèëîâàíèå

Èçíàñèëîâàíèå — ýòî îñóùåñòâëåííîå âî âðåìÿ ñåêñà ïðîíèêíîâåíèå (îðàëüíîå, âàãèíàëüíîå èëè àíàëüíîå) áåç ñîãëàñèÿ ïàðòíåðà. Èçíàñèëîâàíèåì òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèíóæäåíèå êîãî-ëèáî ñîâåðøèòü ïðîíèêíîâåíèå â òåëî äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ïðîíèêíîâåíèå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ÷àñòüþ òåëà, òàê è êàêèì-ëèáî ïðåäìåòîì. Ïðîíèêíîâåíèå ìîæåò áûòü êàê ïîëíûì, òàê è ÷àñòè÷íûì. Èçíàñèëîâàíèå íåîáÿçàòåëüíî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ ôèçè÷åñêèì íàñèëèåì èëè óãðîçîé. Íàïðèìåð, æåðòâà ìîæåò íå óñòîÿòü è íå ïðåïÿòñòâîâàòü òàêèì äåéñòâèÿì, åñëè åãî/åå çàïóãàëè. Èçíàñèëîâàíèå ìîæåò òàêæå ñëó÷èòüñÿ è âíå îòíîøåíèé èëè áðàêà.

Ó òàêèõ äåéñòâèé íåò è íå ìîæåò áûòü ñìÿã÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñóäüÿ íå ñìîæåò ïðèíÿòü íè îäíîãî îáñòîÿòåëüñòâà â êà÷åñòâå îïðàâäàíèÿ èçíàñèëîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ïîâåäåíèå, ñòèëü îäåæäû, ñëîâà èëè äåéñòâèÿ æåðòâû íè â êîåì ñëó÷àå íå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ îïðàâäàíèÿìè äëÿ èçíàñèëîâàíèÿ.

Èçíàñèëîâàíèå ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî 30 ëåò.

Îáðàùåíèå çà ïîìîùüþ

Î÷åíü âàæíî îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ áåç ïðîìåäëåíèÿ. Âîçìîæíî, âàì ïîìîæåò äðóã èëè ÷åëîâåê, êîòîðîìó âû äîâåðÿåòå.

Ñåìåéíûé âðà÷ ìîæåò îêàçàòü ïîìîùü è íàïèñàòü îò÷åò äëÿ ïîëèöèè.

Âû òàêæå ìîæåòå íåìåäëåííî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ. Ïîëèöåéñêèå îáÿçàíû óâàæàòü âàøå ïðàâî íà êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åñëè âû îïàñàåòåñü äàëüíåéøèõ íàñèëüñòâåííûõ äåéñòâèé, ïîëèöèÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü âàøó çàùèòó. Ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè îáÿçàíû îáðàùàòüñÿ ñ âàìè óâàæèòåëüíî è êîððåêòíî.

Åñëè âû îáðàòèòåñü â ïîëèöèþ â òå÷åíèå 72 ÷àñîâ, òî òàì äîãîâîðíîé ìîãóò íàïðàâèòü íà ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ðÿä äîêàçàòåëüñòâ èçíàñèëîâàíèÿ. Âðà÷ èëè ìåäñåñòðà / ìåäáðàò áóäóò èñêàòü îñòàòêè ñïåðìû è êðîâè, à òàêæå äðóãèå ñëåäû ó âàñ ïîä íîãòÿìè, â âîëîñàõ è íà îäåæäå. Òàêîé îñìîòð çàíèìàåò îò 1,5 äî 2 ÷àñîâ. Ïîëó÷åííûå îáðàçöû ïîëèöèÿ îòïðàâèò â ëàáîðàòîðèþ äëÿ àíàëèçà. 

Ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå òàêæå ïðîâîäÿò â Öåíòðå óõîäà çà æåðòâàìè íàñèëèÿ (Zorgcentrum na seksueel geweld). Êðîìå òîãî, â ýòîì öåíòðå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ìåäèöèíñêóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü è ïîäàòü æàëîáó, äàæå åñëè ñ ìîìåíòà èíöèäåíòà ïðîøëî áîëåå 72 ÷àñîâ.  Öåíòðå óõîäà çà æåðòâàìè íàñèëèÿ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü âñå íåîáõîäèìûå óñëóãè. 

 êàæäîì öåíòðå CAW (Öåíòð îáåñïå÷åíèÿ îáùåãî áëàãîïîëó÷èÿ)  åñòü îòäåëüíàÿ ñëóæáà ïîä íàçâàíèåì Slachtofferhulp (çàáîòà î æåðòâàõ), êóäà âû òàêæå ìîæåòå îáðàòèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîé ñëóæáû ìîãóò îòïðàâèòüñÿ âìåñòå ñ âàìè â ïîëèöèþ, ê âðà÷ó èëè â ñóä. Îáðàòèâøèñü â CAW, âû íå îáÿçàíû ðàñêðûâàòü ñâîå èìÿ. Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïîìîùü è êîíñóëüòàöèþ áåñïëàòíî è â àíîíèìíîì ïîðÿäêå.

Ïî çàêîíó äàæå åñëè ó âàñ íåò ðàçðåøåíèÿ íà ïðîæèâàíèå, ïîëèöèÿ äîëæíà îòíîñèòüñÿ ê âàì ñòîëü æå óâàæèòåëüíî , ÷òî è ê äðóãèì æåðòâàì ïðåñòóïëåíèé. Îäíàêî ïîëèöèÿ ìîæåò àðåñòîâàòü âàñ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó âàñ îôèöèàëüíîãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Ïîýòîìó áóäåò ëó÷øå, åñëè âàñ áóäåò ñîïðîâîæäàòü ïðåäñòàâèòåëü CAW èëè äðóãîé ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè, ëèáî îáðàòèòåñü ñíà÷àëà â Öåíòð óõîäà çà æåðòâàìè íàñèëèÿ. 

Åñëè âû îêàçàëèñü â êðèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è îïàñàåòåñü òîãî, ÷òî ìîæåòå ñòàòü æåðòâîé íàñèëèÿ, âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëüíûé ïðèþò.

Ïîìîùü ïðàâîíàðóøèòåëÿì

Åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ïðîÿâëÿåòå íàñèëèå â îòíîøåíèÿõ èëè ñóùåñòâóåò ðèñê òîãî, ÷òî âû áóäåòå ïðîÿâëÿòü íàñèëèå ê äðóãîìó ÷åëîâåêó â äàëüíåéøåì, òî âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ â CAW.  õîäå òåðàïèè âû ñìîæåòå ðàññêàçàòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ è ïîâåäåíèè è íàó÷èòåñü ñäåðæèâàòü ñåáÿ îò (äàëüíåéøèõ) ïðîÿâëåíèé íàñèëèÿ.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Брюссель
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
02 535 45 42
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Гент
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
09 332 80 80
Центр ухода за жертвами насилия (Zorgcentrum na seksueel geweld) — Льеж
Больничный уход за жертвами сексуального насилия. Центр ухода оказывает медицинскую и психологическую помощь и помогает в сборе доказательств. Здесь также можно подать жалобу. Работает ежедневно, круглосуточно.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
Police
Помощь в угрожающих жизни ситуациях
101
Приют (vluchthuis)
место, где люди, ставшие объектом угроз и/или насилия, могут получить убежище, поддержку, спокойствие и защиту. Адреса приютов не разглашаются.
078 150 300
I.T.E.R.
Центр по предотвращению, консультациям и лечению сексуально опасного поведения. Предоставление помощи и консультаций правонарушителям в сфере насилия на сексуальной почве, лицам, обеспокоенным своим сексуальным поведением, а также всем, у кого есть вопросы о сексуальном насилии.
02 512 62 43 (с 9.00 до 16.00)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Бесплатная медицинская помощь по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00 (запись в 9.00)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Бесплатное медицинское обслуживание
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Бесплатное медицинское обслуживание
Wijkgezondheidscentrum
Вы можете посетить семейного врача в общественном центре здравоохранения. В центрах здравоохранения работают и другие специалисты по уходу, такие как медсестры и социальные работники. Помощь предоставляется бесплатно. Найти ближайший общественный центр здравоохранения:
Maison médicale
Медицинская, социальная и психологическая помощь во франкоговорящих регионах Бельгии. Найти ближайшее отделение Maison médicale: