Sarkýntýlýk ve tecavüz

Sarkýntýlýk

Sarkýntýlýk  cinsel birleþme olmadan  yapýlan baský altýndaki herhangi bir cinsel eylemdir ve ceza kanununda cinsel bütünlüðün herhangi bir þekilde ihlali olarak tanýmlanýr. Kurban bu eylem için rýza göstermez. Örneðin; istenmeyen dokunma, okþama veya öpme, bir kiþiyi soyunmaya veya genital bölgesini göstermeye zorlama.
Sarkýntýlýk; fiziksel þiddet veya tehdit olmadan gerçekleþebilir. Örneðin, kurban korktuðu için direnmediyse ve bunun olmasýna izin verdiyse.

Belçika’da, sarkýntýlýk kanunen yasaktýr.
Sarkýntýlýðýn cezasý aþaðýdakilere baðlý olarak 20 yýla kadar hapistir:

  • Sarkýntýlýðýn ciddiyeti;
  • fiziksel þiddet veya tehdit olup olmadýðý;
  • kurbanýn yaþý.

Sarkýntýlýk þu anda cinsel bütünlüðün ihlali olarak tanýmlanmaktadýr ve daha önceleri ahlak ihlali olarak da adlandýrýlmaktaydý .

Tecavüz

Tecavüz; rýza olmadan cinsel birleþmedir (oral, vajinal veya anal). Birinin diðeri ile cinsel birleþmeye zorlanmasý da tecavüzdür. Ýçeri girme vücudun bir kýsmýyla ya da bir objeyle gerçekleþebilir. Ýçeri girme eyleminin tam bir içeri girme eylemi olmasý gerekmez ve kýsmi içeri girme olabilir. Tecavüz, fiziksel þiddet veya tehdit olmadan gerçekleþebilir. Örneðin, kurban kiþi korktuðu için direnmediyse ve bunun olmasýna izin verdiyse. Tecavüz bir iliþki veya evlilikte de meydana gelebilir.

Hiçbir þekilde hafifletici koþullar bulunmamaktadýr. Bu, hiçbir þeyin tecavüzün bahanesi olarak hakim tarafýndan kabul edilmeyeceði anlamýna gelmektedir. Örneðin: kurbanýn davranýþý, ne þekilde giyinmiþ olduðu, ne söylediði veya yaptýðý hiçbir þekilde tecavüz için bir bahane deðildir.

Tecavüz, 30 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlabilir.

Yardým aramak

Yardým aramak için beklememek önemlidir. Belki bir arkadaþ veya güvendiðiniz biri size yardým edebilir.

Aile doktorunuz sizi tedavi edebilir ve polis için bir rapor yazabilir.

Ayný zamanda bir þikayette bulunmak için hemen polise de gidebilirsiniz. Mahremiyetinize saygý göstermekle yükümlüdürler. Daha fazla þiddet görmekten korkuyorsanýz, polis sizi koruyabilir. Polis, size saygýlý ve doðru bir þekilde davranmak zorundadýr.

Polise 72 saat içinde baþvurursanýz, fail hakkýnda delil toplanmasýný saðlayacak týbbi inceleme sürecini baþlatabilir. Bir doktor veya hemþire sadece sperm ve kan örneði deðil, týrnaklarýnýz, saçýnýz ve kýyafetlerinizde diðer izlere de bakacaktýr. Ýnceleme 1,5 ila 2 saat arasýnda sürer. Polis bulunan örnekleri test edilmek üzere bir laboratuvara gönderir. 

Söz konusu bu týbbi incelemeyi Cinsel Þiddet Yardým Merkezi’nde de (Zorgcentrum na seksueel geweld) yaptýrabilirsiniz. Týbbi ve psikolojik yardým almak için de gidebileceðiniz bu merkezde, olayýn üzerinden 72 saatten fazla süre geçmiþ olsa bile, þikayette bulunabilirsiniz. Cinsel Þiddet Yardým Merkezi, ilgili tüm hizmetlerin tek bir yerde toplandýðý yerdir. 

Her CAW (Genel Saðlýk Merkezi) ’da baþvurabileceðiniz “Slachtofferhulp” (kurban yardým) isimli özel bir servis görev yapar. Sizinle birlikte polise, bir doktora veya bir mahkemeye gidebilirler. Bir CAW’a gittiðinizde, isminizi vermek zorunda deðilsiniz. Ýsimsiz ve ücretsiz olarak yardým ve tavsiye alabilirsiniz.

 Kanuna  göre, ikamet izniniz olmasa bile, polis size diðer kurbanlara davrandýðý gibi saygýlý davranmak zorundadýr. Ancak, polis ikamet durumunuzdan dolayý sizi tutuklayabilir. Bu nedenle, CAW veya baþka bir sosyal kurumdan bir profesyonelin size eþlik etmesi veya önce Cinsel Þiddet Yardým Merkezi’ne baþvurmanýz en iyisidir. 

 Acil bir durumda iseniz ve daha fazla þiddet görmekten korkuyorsanýz, güvenli bir eve gidebilirsiniz.

Fail için yardým

Eðer bir iliþkide þiddet göstermiþseniz veya baþka bir kiþiye þiddet gösterme riskiniz olduðunu hissediyorsanýz, CAW’a baþvurarak yardým alabilirsiniz. Terapi, þiddet göstermenizi (tekrar) engellemek için sizinle duygularýnýz ve davranýþýnýz hakkýnda konuþma konusunda yardýmcý olabilir.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Brüksel
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
02 535 45 42
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
09 332 80 80
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101
Güvenli Ev (vluchthuis)
Tehdit ve/veya taciz edilen insanlara barınak, destek, huzur ve güvenlik sağlayan bir güvenli ev. Güvenli evlerimizin adresleri gizlidir.
070 22 01 11
I.T.E.R.
Cinsel istismar davranışlarından korunma, danışma ve tedavi merkezi. Cinsel şiddet suçluları ve cinsel şiddet ile ilgili soruları olanlar için, cinsel davranış desteği ve danışmanlık
02 512 62 43 (9-16 saatleri arası)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Ücretsiz tıbbi destek
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Ücretsiz tıbbi destek
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Ücretsiz tıbbi destek
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
Maison médicale
Belçika'nın fransızca konuşan kesimi için tıbbi, sosyal ve psikososyal destek. Mahallenizde bir destek evi médicale bulun.