Непристойно посегателство и изнасилване

Непристойно посегателство

Непристойно посегателство е всеки насилствен сексуален акт без проникване. Жертвата не дава съгласието си за този акт. Например: нежелано докосване, галене или целуване, принуждаване на човек да се съблече или да показва своите полови органи.
Непристойното посегателство може да стане без физическо насилие или заплахи. Например, ако жертвата не се съпротивлява и позволява това да стане, защото той/тя се страхува.

В Белгия непристойното посегателство е забранено със закон.
Наказанието за непристойно посегателство е затвор от 6 месеца до 15 години в зависимост от:

  • тежестта на посегателството;
  • дали е имало физическо насилие или заплаха;
  • възрастта на жертвата.

Изнасилване

Изнасилването е принудително полово сношение или орален секс с проникване. Проникването може да бъде с част от тялото или с предмет. Жертвата не дава съгласието си за този акт. Изнасилването може да стане без физическо насилие или заплахи. Например, ако жертвата не се съпротивлява и позволява това да стане, защото той/тя се страхува.

В никакъв случай няма смекчаващи обстоятелства. Това означава, че нищо няма да бъде прието от съдията като оправдание за изнасилването. Например: поведението на жертвата, как тя/той се облича, какво тя/той казва или прави, в никакъв случай не представлява оправдание за изнасилване.

В случай на пълнолетна жертва, наказанието е затвор от 5 до 10 години. Ако жертвата е дете или при други утежняващи обстоятелства, наказанието е затвор от 20 до 30 години.

Търсене на помощ

Важно е да не чакате да потърсите помощ. Може би приятел или някой, на когото се доверявате, може да ви помогне.

Вашият семеен лекар може да ви лекува и да напише донесение до полицията.

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да подадете жалба. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Ако се страхувате от последващо насилие, полицията може да ви защити. В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Ако отидете в полицията в рамките на 72 часа, може да преминете медицински преглед, за да имате доказателства срещу извършителя. Търсят наличието на сперма и кръв, както и други следи под ноктите ви, в косата ви и по вашите дрехи. Прегледът отнема 1,5 до 2 часа. Полицията изпраща пробите в лаборатория за изследване.

Може също да преминете този медицински преглед и в Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld). Може да отидете там и за медицинска и психологическа помощ, като и да подадете оплакване, дори и да са изтекли 72 часа след случая. Може да се възползвате от всички услуги на 1 място в Центъра за подпомагане на жертви на сексуално насилие.

Във всеки CAW (Център за общо благосъстояние) има специална служба, към която може да се обърнете и която се нарича Slachtofferhulp (грижи за жертви). Те могат да отидат с вас в полицията, на лекар или в съда. Когато отидете в CAW, не е нужно да казвате името си. Може да получите помощ и съвет анонимно и безплатно.

Съгласно закона, ако вие нямате разрешително за пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Въпреки това полицията може да ви задържи заради вашия статут на пребиваване. Поради това е най-добре да бъдете придружавани от служител на CAW или от друга социална организация.

Ако се окажете в извънредна ситуация и се страхувате от още насилие, може да отидете в приют.

Помощ за извършителите

Ако смятате, че сте проявили насилие във връзката, или смятате, че съществува риск да проявите насилие към друг човек, може да потърсите помощ. Терапията може да ви помогне да споделите за вашите чувства и поведение и да не допуснете (отново) проява на насилие.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen van 6 maanden tot 15 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, loopt de straf op tot 20-30 jaar gevangenis.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek doen om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Ze zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Безплатни медицински грижи
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Безплатни медицински грижи
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Безплатни медицински грижи
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Maison médicale
Медицинска, социална и психологическа помощ във френскоговорящите части на Белгия. Намерете Maison médicale (Медицински дом) във вашия квартал: