Íåïðèñòîéíî ïîñåãàòåëñòâî è èçíàñèëâàíå

Íåïðèñòîéíî ïîñåãàòåëñòâî

Íåïðèñòîéíîòî ïîñåãàòåëñòâî å âñåêè íàñèëñòâåí ñåêñóàëåí àêò áåç ïðîíèêâàíå è ñå îïèñâà â íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ êàòî âñÿêî íàðóøåíèå íà ñåêñóàëíàòà íåïðèêîñíîâåíîñò. Æåðòâàòà íå äàâà ñúãëàñèåòî ñè çà òîçè àêò. Íàïðèìåð: íåæåëàíî äîêîñâàíå, ãàëåíå èëè öåëóâàíå, ïðèíóæäàâàíå íà ÷îâåê äà ñå ñúáëå÷å èëè äà ïîêàçâà ñâîèòå/ ïîëîâè îðãàíè.
Íåïðèñòîéíîòî ïîñåãàòåëñòâî ìîæå äà ñòàíå áåç ôèçè÷åñêî íàñèëèå èëè çàïëàõè. Íàïðèìåð, àêî æåðòâàòà íå ñå ñúïðîòèâëÿâà è ïîçâîëÿâà òîâà äà ñòàíå, çàùîòî òîé/òÿ ñå ñòðàõóâà.

 Áåëãèÿ íåïðèñòîéíîòî ïîñåãàòåëñòâî å çàáðàíåíî ñúñ çàêîí.
Íàêàçàíèåòî çà íåïðèñòîéíî ïîñåãàòåëñòâî å äî 20 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà â çàâèñèìîñò îò:

  • òåæåñòòà íà ïîñåãàòåëñòâîòî;
  • äàëè å èìàëî ôèçè÷åñêî íàñèëèå èëè çàïëàõà;
  • âúçðàñòòà íà æåðòâàòà.

Íåïðèñòîéíîòî ïîñåãàòåëñòâî êúì ìîìåíòà ñå îïèñâà êàòî íàðóøåíèå íà ñåêñóàëíàòà íåïðèêîñíîâåíîñò è ïðåäè å áèëî ñ÷èòàíî çà íàðóøåíèå íà áëàãîïðèëè÷èåòî .

Èçíàñèëâàíå

Èçíàñèëâàíåòî å ñåêñóàëíî ïðîíèêâàíå (îðàëíî, âàãèíàëíî èëè àíàëíî) áåç äàäåíî ñúãëàñèå. Ïðèíóæäàâàíåòî íà íÿêîãî äà ïðîíèêíå â äðóã ÷îâåê å ñúùî èçíàñèëâàíå. Ïðîíèêâàíåòî ìîæå äà áúäå ñ ÷àñò îò òÿëîòî èëè ñ ïðåäìåò. Ïðîíèêâàíåòî íå å íóæíî äà å ïúëíî ïðîíèêâàíå, à ìîæå äà áúäå è ÷àñòè÷íî ïðîíèêâàíå. Èçíàñèëâàíåòî å âúçìîæíî áåç ôèçè÷åñêî íàñèëèå èëè çàïëàõè. Íàïðèìåð: àêî æåðòâàòà íå ñå ñúïðîòèâëÿâà è ïîçâîëÿâà òîâà äà ñå ñëó÷è, ïîíåæå òîé/òÿ ñå ñòðàõóâà. Èçíàñèëâàíåòî ìîæå äà ñëó÷è âúâ âðúçêà èëè áðàê.

 íèêàêúâ ñëó÷àé íÿìà ñìåê÷àâàùè îáñòîÿòåëñòâà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íèùî íÿìà äà áúäå ïðèåòî îò ñúäèÿòà êàòî îïðàâäàíèå çà èçíàñèëâàíåòî. Íàïðèìåð: ïîâåäåíèåòî íà æåðòâàòà, êàê ÷îâåê ñå îáëè÷à, êàêâî ÷îâåêúò êàçâà èëè ïðàâè, â íèêàêúâ ñëó÷àé íå ïðåäñòàâëÿâà îïðàâäàíèå çà èçíàñèëâàíå.

Èçíàñèëâàíåòî ïîäëåæè íà äî 30 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà.

Òúðñåíå íà ïîìîù

Âàæíî å äà íå ÷àêàòå äà ïîòúðñèòå ïîìîù. Ìîæå áè ïðèÿòåë èëè íÿêîé, íà êîãîòî ñå äîâåðÿâàòå, ìîæå äà âè ïîìîãíå.

Âàøèÿò ñåìååí ëåêàð ìîæå äà âè ëåêóâà è äà íàïèøå äîíåñåíèå äî ïîëèöèÿòà.

Ìîæåòå ñúùî äà îòèäåòå íåçàáàâíî â ïîëèöèÿòà, çà äà ïîäàäåòå æàëáà. Òå ñà äëúæíè äà óâàæàâàò âàøàòà ïîâåðèòåëíîñò. Àêî ñå ñòðàõóâàòå îò ïîñëåäâàùî íàñèëèå, ïîëèöèÿòà ìîæå äà âè çàùèòè.  ïîëèöèÿòà ñà äëúæíè äà ñå îòíåñàò ñ âàñ ïî óâàæèòåëåí è êîðåêòåí íà÷èí.

Àêî îòèäåòå â ïîëèöèÿòà â ðàìêèòå íà 72 ÷àñà, ìîæå äà íàñðî÷èòå ìåäèöèíñêè ïðåãëåä, çà äà èìàòå äîêàçàòåëñòâà ñðåùó èçâúðøèòåëÿ. Äîêòîð èëè ñåñòðà ùå ïðåãëåäàò çà ñåìåííà òå÷íîñò è êðúâ, êàêòî è çà äðóãè ñëåäè ïîä íîêòèòå âè, â êîñàòà è ïî äðåõèòå âè. Ïðåãëåäúò îòíåìà îò 1,5 äî 2 ÷àñà. Ïîëèöèÿòà ùå èçïðàòè ïðîáèòå íà ëàáîðàòîðèÿ çà èçñëåäâàíå. 

Ìîæå ñúùî äà ïðåìèíåòå òîçè ìåäèöèíñêè ïðåãëåä è â Öåíòúð çà ïîäïîìàãàíå íà æåðòâè íà ñåêñóàëíî íàñèëèå (Zorgcentrum na seksueel geweld). Ìîæå äà îòèäåòå òàì è çà ìåäèöèíñêà è ïñèõîëîãè÷åñêà ïîìîù, êàòî è äà ïîäàäåòå îïëàêâàíå, äîðè è äà ñà èçòåêëè 72 ÷àñà ñëåä ñëó÷àÿ. Ìîæå äà ñå âúçïîëçâàòå îò âñè÷êè óñëóãè íà 1 ìÿñòî â Öåíòúðà çà ïîäïîìàãàíå íà æåðòâè íà ñåêñóàëíî íàñèëèå. 

Âúâ âñåêè CAW (Öåíòúð çà îáùî áëàãîñúñòîÿíèå)  èìà ñïåöèàëíà ñëóæáà, êúì êîÿòî ìîæå äà ñå îáúðíåòå è êîÿòî ñå íàðè÷à Slachtofferhulp (ãðèæè çà æåðòâè). Òå ìîãàò äà îòèäàò ñ âàñ â ïîëèöèÿòà, íà ëåêàð èëè â ñúäà. Êîãàòî îòèäåòå â CAW, íå å íóæíî äà êàçâàòå èìåòî ñè. Ìîæå äà ïîëó÷èòå ïîìîù è ñúâåò àíîíèìíî è áåçïëàòíî.

Ñúãëàñíî çàêîíà , àêî âèå íÿìàòå ðàçðåøèòåëíî çà ïðåáèâàâàíå, îò ïîëèöèÿòà òðÿáâà äà ñå îòíåñàò êúì âàñ ñúñ ñúùîòî óâàæåíèå , êàêòî êúì äðóãèòå æåðòâè. Âúïðåêè òîâà ïîëèöèÿòà ìîæå äà âè çàäúðæè çàðàäè âàøèÿ ñòàòóò íà ïðåáèâàâàíå. Ïîðàäè òîâà å íàé-äîáðå äà áúäåòå ïðèäðóæàâàíè îò ñëóæèòåë íà CAW èëè îò äðóãà ñîöèàëíà îðãàíèçàöèÿ èëè ïúðâî äà ïîñåòèòå Öåíòúð çà ïîäïîìàãàíå íà æåðòâè íà ñåêñóàëíî íàñèëèå .

Àêî ñå îêàæåòå â  èçâúíðåäíà ñèòóàöèÿ è ñå ñòðàõóâàòå îò îùå íàñèëèå, ìîæå äà îòèäåòå â ïðèþò.

Ïîìîù çà èçâúðøèòåëèòå

Àêî ñìÿòàòå, ÷å ñòå ïðîÿâèëè íàñèëèå âúâ âðúçêàòà, èëè ñìÿòàòå, ÷å ñúùåñòâóâà ðèñê äà ïðîÿâèòå íàñèëèå êúì äðóã ÷îâåê, ìîæå äà ïîòúðñèòå ïîìîù â CAW. Òåðàïèÿòà ìîæå äà âè ïîìîãíå äà ñïîäåëèòå çà âàøèòå ÷óâñòâà è ïîâåäåíèå è äà íå äîïóñíåòå (îòíîâî) ïðîÿâà íà íàñèëèå.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Dokters van de wereld - Antwerpen
Безплатни медицински грижи
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Безплатни медицински грижи
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Безплатни медицински грижи
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Maison médicale
Медицинска, социална и психологическа помощ във френскоговорящите части на Белгия. Намерете Maison médicale (Медицински дом) във вашия квартал: