Поверителност

Поверителност (конфиденциалност) означава, че вие имате право да говорите с дадено лице или лица, без те да разкриват вашата лична информация на някой друг без вашето съгласие.

Поверителността също така се гарантира от закона в следните ситуации:

  • OCMW (Център за социално осигуряване) са задължени да уважават вашата поверителност. Центърът не може да разкрива информация за медицински документи или информация, която се съдържа в тях, на имиграционните служби, полицията или всяка друга институция. OCMW може да използва тази информация само за изплащане на медицински фактури.
  • Лекарите и медицинските институции са обвързани със задължението за професионална конфиденциалност. На тях не им е позволено да разкриват информация за своите пациенти. Има някои изключения, предвидени в закона. Например: за защита на пациент, който е жертва на сексуално посегателство.
  • Социални организации, като например CAW (центрове за общо благосъстояние), също са обвързани със задължението за професионална конфиденциалност.
Лекар уверява пациент, че няма да разкрива никаква поверителна информация

Поверителност на младежи

Докато децата са финансови зависими от своите родители, те ползват сметката за социално осигуряване на родителите си дори и след като навършат 18 години. Например здравната каса разкрива информация за изследвания и посещения при лекаря на техните родители. За да се пази тази информация в тайна, младежите може да поискат:

  • съгласие от лекаря за плащане от трети страни (‘derdebetalersregeling’);
  • да им бъдат изпратени медицинските фактури на собствения им адрес, а не на този на родителите им.

Това е възможно и в случай на аборт.

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
OCMW (CPAS - Център за социално благополучие)
Тази услуга предлага социална подкрепа и отговаря за процедурата "спешна медицинска помощ", която позволява на хора без разрешение за пребиваване да имат достъп до медицински грижи. Намерете OCMW във вашия квартал:
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36