Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Privacy

Privacy (confidentiality) means that you have the right to talk to a person or persons without them passing on your personal information to someone else, unless you agree.

Privacy is also guaranteed by law in the following situations:

  • The OCMW (Public Welfare Centre) is obliged to respect your privacy. It cannot share any information on medical certificates or information that can be derived from them, with migration services, the police or any other institution. The OCMW can only use this information for the payment of medical invoices.
  • Doctors and medical institutions are bound by professional confidentiality. They are not allowed to share any information about their patients. There are some exceptions described in the law. For example: to protect a patient who is a victim of sexually abusive behaviour.
  • Social organisations such as CAWs (centres for general well-being) are also bound by professional confidentiality.
A doctor reassuring a patient that he will not share any confidential information

Privacy of adolescents

As long as children are financially dependent on their parents, they share the parents’ social security account with their parents, even if they are over 18 years of age. The mutuality (health insurance fund) shares information on, for example, tests and doctor’s visits with their parents. To keep this information private, adolescents can ask:

  • a doctor for a third-party payment scheme;
  • to have medical invoices sent to their own address rather than to their parents’ address.

This is also possible in the case of an abortion.

Meer informatie of hulp nodig?

Agentschap Integratie & Inburgering - Juridische Dienst Vreemdelingenrecht
Informatie over de wet rond verblijfsstatus, gezinshereniging, asiel en toegang tot gezondheidszorg. Vind een team in uw buurt:
02 205 00 55 (juridische helpdesk)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
OCMW (CPAS)
Deze gemeentelijke dienst geeft sociale steun en is verantwoordelijk voor de procedure 'dringende medische hulp' die mensen zonder wettig verblijf toegang geeft tot medische zorg. Vind een OCMW in uw buurt:
Medimmigrant
Informatie en ondersteuning voor mensen zonder wettig verblijf die medische hulp nodig hebben, in Brussel.
02 274 14 33 of 02 274 14 34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Informatie en advies over verblijfsrecht en andere rechten van vreemdelingen in de stad Antwerpen, ook over toegang tot gezondheidszorg.
03 270 33 36