Czyn lubie¿ny i gwa³t

Czyn lubie¿ny

Czyn lubie¿ny to ka¿da wymuszona czynnoœæ seksualna bez penetracji i jest okreœlana w kodeksie karnym jako ka¿de naruszenie nietykalnoœci seksualnej. Ofiara nie wyra¿a zgody na tê czynnoœæ. Na przyk³ad:  niepo¿¹dane dotykanie, pieszczenie lub ca³owanie, zmuszanie osoby do rozebrania siê lub pokazania swoich narz¹dów p³ciowych.
Czyn lubie¿ny mo¿e mieæ miejsca bez u¿ycia przemocy fizycznej lub gróŸb. Na przyk³ad: kiedy ofiara nie opiera siê i pozwala, aby dana czynnoœæ odby³a siê, poniewa¿ jest przestraszona.

W Belgii czyny lubie¿ne s¹ zabronione przez prawo.
Kara za czyn lubie¿ny wynosi do 20 lat pozbawienia wolnoœci, w zale¿noœci od:

  • wagi czynu;
  • u¿ycia przemocy fizycznej lub gróŸb;
  • wieku ofiary.

Czyn lubie¿ny jest obecnie okreœlany jako naruszenie nietykalnoœci seksualnej i by³ równie¿ wczeœniej okreœlany jako naruszenie przyzwoitoœci .

Gwa³t

Gwa³t to penetracja seksualna (oralna, waginalna lub analna) bez zgody. Zmuszanie kogoœ do penetracji kogoœ innego to równie¿ gwa³t. Penetracja mo¿e zostaæ dokonana za pomoc¹ czêœci cia³a lub przedmiotu. Penetracja nie musi byæ pe³na, mo¿e byæ czêœciowa. Gwa³t mo¿e nast¹piæ bez przemocy fizycznej lub gróŸb. Na przyk³ad: kiedy ofiara nie opiera siê i pozwala, aby dana czynnoœæ odby³a siê, poniewa¿ jest przestraszona. Gwa³t mo¿e mieæ miejsce równie¿ w ramach zwi¹zku lub ma³¿eñstwa.

Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznoœciach ³agodz¹cych. Oznacza, ¿e sêdzia nie uwzglêdni ¿adnego pretekstu do pope³nienia gwa³tu. Na przyk³ad: zachowanie ofiary, jej ubiór, wypowiadane przez ni¹ s³owa lub podejmowane przez ni¹ dzia³ania nigdy nie s¹ pretekstem do gwa³tu.

Za gwa³t grozi kara pozbawienia wolnoœci do 30 lat.

Uzyskiwanie pomocy

Wa¿ne jest, aby nie zwlekaæ z uzyskaniem pomocy. Byæ mo¿e znajomi lub inna osoba zaufana jest w stanie ci pomóc.

Twój lekarz rodzinny mo¿e Ciê zbadaæ i sporz¹dziæ raport dla policji.

Mo¿esz tak¿e niezw³ocznie udaæ siê na policjê, aby z³o¿yæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. Policja jest zobowi¹zana do poszanowania Twojej prywatnoœci. Je¿eli grozi ci dalsza przemoc, policja mo¿e zapewniæ odpowiedni¹ ochronê. Policja jest zobowi¹zana do traktowania ciê z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Jeœli udasz siê na policjê w ci¹gu 72 godzin, mo¿liwe bêdzie przeprowadzenie obdukcji w celu zabezpieczenia dowodów i œladów pozostawionych przez sprawcê. Lekarz lub pielêgniarka poszukaj¹ nasienia i krwi, ale tak¿e innych œladów pod paznokciami, we w³osach i na ubraniu. Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Policja wyœle próbki do laboratorium w celu przeprowadzenia badañ. 

Obdukcjê mo¿esz przeprowadziæ tak¿e w Centrum Pomocy dla Ofiar Przemocy Seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld). Mo¿esz tak¿e udaæ siê tam w celu uzyskania wszelkiej pomocy medycznej i psychologicznej, a tak¿e zg³oszenia przypadku gwa³tu, nawet jeœli up³ynê³o wiêcej ni¿ 72 godziny od zdarzenia. Centrum Pomocy dla Ofiar Przemocy Seksualnej oferuje wszystkie zasoby i rodzaje pomocy w jednym miejscu. 

Ka¿de centrum pomocy ogólnej (CAW)  dysponuje specjaln¹ jednostk¹ o nazwie Slachtofferhulp (opieka dla ofiar). Pracownicy centrum mog¹ udaæ siê z tob¹ na policjê, do lekarza lub s¹du. Kontaktuj¹c siê z centrum CAW, nie musisz podawaæ swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradê mo¿na uzyskaæ anonimowo i bez jakichkolwiek op³at.

Zgodnie z  prawem funkcjonariusze musz¹ okazaæ Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, nawet je¿eli nie masz prawa pobytu w kraju. Jednak policja mo¿e te¿ aresztowaæ Ciê w zwi¹zku z brakiem statusu rezydenta. Z tego powodu warto skorzystaæ z pomocy centrum CAW lub innej organizacji spo³ecznej lub udaæ siê najpierw do Oœrodka Pomocy dla Ofiar Przemocy Seksualnej. .

Je¿eli znajdujesz siê w sytuacji awaryjnej i obawiasz siê dalszej przemocy, mo¿esz udaæ siê do schroniska.

Pomoc dla sprawców

Je¿eli czujesz, ¿e zachowujesz siê agresywnie w zwi¹zku lub istnieje ryzyko, ¿e zachowasz siê agresywnie wzglêdem innej osoby, mo¿esz skorzystaæ z pomocy centrum CAW. Terapia umo¿liwi ci rozmowê na temat twoich uczuæ i zachowania, a tak¿e pomo¿e zapobiec (ponownym) agresywnym zachowaniom.

Aanranding en verkrachting

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie en wordt in de strafwet omschreven als 'aantasting van de seksuele integriteit’. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in België.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot 20 jaar, afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Aanranding wordt nu omschreven als ‘aantasting van de seksuele integriteit’ en werd vroeger ook wel ‘aanranding van de eerbaarheid’ genoemd.

Verkrachting

Verkrachting is seksuele penetratie (oraal, vaginaal of anaal) zonder toestemming. Ook iemand dwingen om iemand anders te penetreren is verkrachting. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. De penetratie hoeft niet volledig te zijn, maar kan ook gedeeltelijk. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is. Verkrachting kan ook gebeuren binnen een relatie of huwelijk.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe de persoon zich kleedt en wat de persoon zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

Op verkrachting staan gevangenisstraffen tot 30 jaar.

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Uw huisdokter kan u behandelen en een verslag opstellen voor de politie.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u binnen de 72 uur naar de politie gaat, kan die een medisch onderzoek laten uitvoeren om bewijsmateriaal van de dader te vinden. Een arts of verpleegkundige zoekt naar sperma en bloed, maar ook naar andere sporen onder de nagels, in het haar en op kleren. Het onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur. De politie stuurt de stalen naar een labo voor onderzoek. 

In een Zorgcentrum na seksueel geweld kunt u dit medisch onderzoek ook laten doen. U kunt er ook terecht voor medische en psychologische hulp en om een klacht in te dienen, ook na 72 uur na de feiten. In een Zorgcentrum na seksueel geweld vindt u dus alle diensten op 1 plaats. 

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie of om eerst naar een zorgcentrum na seksueel geweld te gaan. .

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken bij een CAW. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Bruksela
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
02 535 45 42
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Gandawa
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
09 332 80 80
Centrum opieki dla ofiar przemocy seksualnej (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Wsparcie szpitalne dla ofiar przemocy seksualnej. Centrum opieki świadczy pomoc medyczną i psychologiczną, a także pomaga w zebraniu dowodów. Centrum umożliwia także złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Centrum jest otwarte 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia.
04 367 93 11
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101
Bezpieczny dom (vluchthuis)
Bezpieczny dom zapewnia schronienie, wsparcie, spokój i bezpieczeństwo osobom, którym grozi niebezpieczeństwo i/lub są wykorzystywane. Adresy bezpiecznych domów utrzymywane są w tajemnicy.
078 150 300
I.T.E.R.
Centrum zajmujące się zapobieganiem, doradztwem i leczeniem agresji seksualnej. Pomoc i doradztwo dla sprawców przemocy seksualnej, osób kwestionujących swoje zachowanie seksualne oraz wszystkich osób chcących uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przemocą seksualną.
02 512 62 43 (godz 9–16)
Dokters van de wereld - Antwerpia
Darmowa opieka medyczna - w każdy poniedziałek, środę oraz piątek od 9:00 do 12:00 (rejestracja o 9:00)
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Darmowa opieka zdrowotna
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Darmowa opieka zdrowotna
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
Maison médicale
Pomoc medyczna, społeczna i psychologiczna w francuskojęzycznej części Belgii. Znajdź ośrodek Maison médicale w swojej okolicy: