Prywatność

Prywatność (poufność) oznacza, że masz prawo, aby porozmawiać z daną osobą lub osobami, nie obawiając się, że uzyskane informacje zostaną przekazane komuś innemu bez Twojej zgody.

Prywatność jest także zagwarantowana przez prawo w następujących sytuacjach:

  • OCMW (Ośrodek Pomocy Publicznej) jest zobowiązany do poszanowania Twojej prywatności. Organizacja ta nie może udostępniać zaświadczeń lekarskich lub informacji w nich zawartych służbom imigracyjnym, policji ani jakiejkolwiek innej instytucji. OCMW może używać tych informacji wyłącznie w celu opłacenia rachunków za leczenie.
  • Lekarze i placówki medyczne muszą przestrzegać tajemnicy zawodowej. Nie mogą udostępniać jakichkolwiek informacji na temat swoich pacjentów. Istnieją pewne wyjątki określone przez prawo. Na przykład: aby chronić pacjenta będącego ofiarą niezdrowego zachowania seksualnego.
  • Organizacje społeczne takie jak CAW (centrum pomocy ogólnej) również związane są tajemnicą zawodową.
Lekarz zapewniający pacjenta, że nie udostępni jakichkolwiek informacji poufnych

Prywatność nastolatków

Tak długo, jak dzieci pozostają finansowo zależne od rodziców, korzystają one z ich konta ubezpieczenia społecznego, nawet jeżeli mają powyżej 18 lat. Towarzystwo ubezpieczeń udostępnia rodzicom informacje dotyczące np. badań i wizyt lekarskich. Aby utrzymać poufność informacji, nastolatkowie mogą poprosić:

  • lekarza o pokrycie płatności przez osobę trzecią (derdebetalersregeling);
  • aby rachunki za leczenie były przesyłane na ich adres, a nie adres rodziców.

Jest to także możliwe w przypadku aborcji,

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

  • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
  • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Legal helpdesk Kruispunt MI
Informacje na temat przepisów dotyczących statusu rezydenta, łączenia rodzin, azylu i dostępu do opieki zdrowotnej. Kruispunt MI to serwis flamandzkiej agencji ds. integracji.
02 205 00 55
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
OCMW (CPAS - Publiczny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Niniejszy serwis oferuje pomoc społeczną i odpowiada za doraźną opiekę zdrowotną, która umożliwia dostęp do leczenia osobom bez statusu rezydenta. Znajdź ośrodek pomocy OCMW w swojej okolicy:
Medimmigrant
wsparcie dla osób bez prawa do pobytu, które potrzebują opieki zdrowotnej w regionie Brukseli.
02/274.14.33 lub 02/274.14.34
Punkt informacyjny - Pobyt oraz status prawny - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Informacje oraz porady na temat prawa pobytu oraz innych praw cudzoziemców w Antwerpii, a także informacje dotyczące dostępu do służby zdrowia.
03 270 33 36