Ïîðíîãðàôèÿ

 Áåëüãèè ïðîñìîòð, ïîêóïêà èëè ïðîèçâîäñòâî ïîðíîãðàôèè ðàçðåøåíû ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ. Îäíàêî çà ïðîñìîòð, âëàäåíèå, ïðîèçâîäñòâî èëè ðàñïðîñòðàíåíèå èçîáðàæåíèé íà òåìó íàñèëèÿ íàä äåòüìè (äåòñêîé ïîðíîãðàôèè) ïðåäóñìîòðåíû ñåðüåçíûå íàêàçàíèÿ.

Êàêèå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ çàêîííûìè?

Çàêîííûì ÿâëÿåòñÿ:

 • ïðîñìîòð ëåãàëüíîé ïîðíîãðàôèè â ïðèâàòíîé îáñòàíîâêå;
 • îïëàòà ëåãàëüíîé ïîðíîãðàôèè;
 • ïðîèçâîäñòâî ïîðíîãðàôèè, ïðè óñëîâèè åå ëåãàëüíîñòè, ó÷àñòèÿ òîëüêî ñîâåðøåííîëåòíèõ àêòåðîâ è íàëè÷èÿ èõ ñîãëàñèÿ íà ñúåìêè.

Êàêèå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ íåçàêîííûìè?

Íåçàêîííûì ÿâëÿåòñÿ:

 • ïðîèçâîäñòâî ïîðíîãðàôèè áåç ñîãëàñèÿ ñîâåðøåííîëåòíèõ àêòåðîâ;
 • ðàñïðîñòðàíåíèå ïîðíîãðàôèè áåç ñîãëàñèÿ åå ó÷àñòíèêîâ, äàæå åñëè îíè äàâàëè ñîãëàñèå íà ôîòî-/âèäåîñúåìêó; 
 • ðàñïðîñòðàíåíèå ôîòî-/âèäåîèçîáðàæåíèé ñî ñöåíàìè ïðèíóæäåíèÿ, ò. å. ñ àêòàìè èçíàñèëîâàíèÿ èëè ñåêñà ñ æèâîòíûìè; 
 • ñîçäàíèå èëè ðàñïðîñòðàíåíèå ôîòî-/âèäåîèçîáðàæåíèé ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè (äåòñêîé ïîðíîãðàôèè; ïîðíîãðàôèÿ ñ ó÷àñòèåì ëþäåé ìëàäøå 18 ëåò); 
 • ïîêóïêà, ñêà÷èâàíèå èëè ïðîñìîòð ôîòî-/âèäåîèçîáðàæåíèé ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ (äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ). 

Íàêàçàíèÿ:

 • Òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå ñðîêîì êàê ìèíèìóì îò 1 äî 5 ëåò çà ïðîñìîòð è ñêà÷èâàíèå ôîòî-/âèäåîèçîáðàæåíèé ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè.
 • Ïðîèçâîäñòâî, ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ïðîäàæà ôîòî-/âèäåîèçîáðàæåíèé ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè êàðàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò 5 äî 10 ëåò.  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
1712
Номер бесплатного телефона для ответов на любые вопросы о насилии.
1712 (с 9.00 до 17.00)
Violett Antwerpen
Предоставление услуг здравоохранения и поддержки проституткам; анализы на ИППП и ВИЧ
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Предоставление помощи работникам секс-индустрии, анализы на ИППП и ВИЧ
09 233 47 67
Espace P - Brussel
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
04 221 05 09
Espace P - Mons
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
065 8470 09
Espace P - Namur
Анализы на ВИЧ и ИППП, оказание медицинской и психологической помощи работникам секс-индустрии
081 77 68 21, 081 72 16 21