پورنوگرافی

در بلژیک تحت شرایطی خاص تماشا، خرید و تولید پورنوگرافی قانونی است. با این وجود قانون ، مجازات های سختی برای تماشا، تملک، تولید یا توزیع پورنوگرافی کودک در نظر گرفته است.

چه چیزی قانونی است؟

این موارد قانونی است:

 • تماشای پورنوگرافی قانونی به شکل خصوصی؛
 • خرید پورنوگرافی قانونی
 • تولید پورنوگرافی تا زمانی که پورنوگرافی قانونی باشد و بازیگران آن از شرکت در ساخت فیلم باخبر باشند.

چه چیزی غیرقانونی است؟

این موارد غیرقانونی هستند:

 • تولید پورنوگرافی بدون توافق با شرکت کنندگان بزرگسال آن؛
 • تولید پورنوگرافی برای توزیع یا فروش آن؛
 • ساخت پورنوگرافی کودک؛ یعنی پورنوگرافی که افراد شرکت کننده در آن کمتر از 18 سال داشته باشند؛
 • خرید، دانلود یا تماشای پورنوگرافی کودک.

مجازات:

 • مجازات دانلود پورنوگرافی کودک از 1 ماه تا 1 سال حبس است.
 • تولید، توزیع یا فروش پورنوگرافی کودک از 5 تا 10 سال حبس در پی دارد.

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van kinderpornografie wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • legale pornografie te kopen;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te maken om te verdelen of verkopen;
 • kinderpornografie te maken (pornografie met personen onder 18 jaar);
 • kinderpornografie te kopen, downloaden of bekijken.

Straffen:

 • Op het downloaden van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 1 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Violett Antwerpen
خدمات درمانی و پشتیبانی به فاحشه‌ها، همچنین آزمایش STI و HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
کمک برای کارگران جنسی، همچنین آزمایش STI و HIV
09/233.47.67
Espace P - Brussel
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
02 219 98 74
Espace P - Arlon
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
0474 13 86 54
Espace P - Liège
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
04 221 05 09
Espace P - Mons
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
065 8470 09
Espace P - Namur
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
081 77 68 21, 081 72 16 21