Ïîðíîãðàôèÿ

 Áåëãèÿ å ðàçðåøåíî ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ äà ñå ãëåäà, êóïóâà èëè ñúçäàâà ïîðíîãðàôèÿ. Âúïðåêè òîâà ñúùåñòâóâàò ñòðîãè íàêàçàíèÿ çà ãëåäàíå, ïðèòåæàâàíå, ñúçäàâàíå èëè ðàçïðîñòðàíÿâàíå íà èçîáðàæåíèÿ íà ìàëòðåòèðàíå íà äåöà (äåòñêà ïîðíîãðàôèÿ).

Êàêâî å çàêîííî?

Çàêîííî å:

 • ÷àñòíî äà ãëåäàòå ëåãàëíà ïîðíîãðàôèÿ;
 • äà ïëàùàòå çà ëåãàëíà ïîðíîãðàôèÿ;
 • äà ñúçäàâàòå ïîðíîãðàôèÿ, äîêîëêîòî òÿ ïðåäñòàâëÿâà ëåãàëíà ïîðíîãðàôèÿ è ïúëíîëåòíèòå ó÷àñòíèöè íÿìàò íèùî ïðîòèâ.

Êàêâî å íåçàêîííî?

Íåçàêîííî å:

 • äà ñúçäàâàòå ïîðíîãðàôèÿ áåç ñúãëàñèåòî íà ïúëíîëåòíèòå ó÷àñòíèöè;
 • äà ðàçïðîñòðàíÿâàòå ïîðíîãðàôèÿ áåç ñúãëàñèå íà ó÷àñòíèöèòå äîðè àêî òå ñà äàëè ñúãëàñèå çà ïðàâåíåòî íà èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå; 
 • äà ðàçïðîñòðàíÿâàòå èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå íà ñåêñóàëíè àêòîâå êàòî èçíàñèëâàíå èëè ñåêñ ñ æèâîòíè; 
 • äà ñíèìàòå èëè ðàçïðîñòðàíÿâàòå èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå ñúñ ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà íåïúëíîëåòíè (äåòñêà ïîðíîãðàôèÿ; ïîðíîãðàôèÿ, âêëþ÷âàùà õîðà ïîä 18-ãîäèøíà âúçðàñò); 
 • äà êóïóâàòå, èçòåãëÿòå èëè ãëåäàòå èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå ñúñ ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå (äåòñêà ïîðíîãðàôèÿ). 

Íàêàçàíèÿ:

 • Ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà íàé-ìàëêî 1 äî 5 ãîäèíè çà ãëåäàíå è èçòåãëÿíå íà èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå ñúñ ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà íåïúëíîëåòíè.
 • Ñúçäàâàíåòî, ðàçïðîñòðàíåíèåòî èëè ïðîäàâàíåòî íà èçîáðàæåíèÿ/âèäåîêëèïîâå ñúñ ñåêñóàëíî ìàëòðåòèðàíå íà íåïúëíîëåòíè ñà íàêàçóåìè ñ îò 5 äî 10 ãîäèíè ëèøàâàíå îò ñâîáîäà.  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Violett Antwerpen
Здравни грижи и подкрепа за проститутки, както и тестване за БППП и ХИВ
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Помощ за секс труженици, както и тестване за БППП и ХИВ
09 233.47.67
Espace P - Brussel
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
04 221 05 09
Espace P - Mons
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
065 8470 09
Espace P - Namur
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
081 77 68 21, 081 72 16 21