Pornografia

W Belgii pod pewnymi warunkami dozwolone jest ogl¹danie, kupowanie lub tworzenie pornografii. Jednak za ogl¹danie, posiadanie, tworzenie lub rozpowszechnianie obrazów przedstawiaj¹cych wykorzystywanie dzieci (pornografiê dzieciêc¹) grozi surowa kara.

Co jest dozwolone?

Dozwolone jest:

 • ogl¹danie legalnej pornografii w warunkach prywatnoœci;
 • p³acenie za legaln¹ pornografiê;
 • tworzenie materia³ów pornograficznych,  o ile s¹ legalne, a wystêpuj¹ce w nich osoby wyra¿aj¹ na to zgodê.

Co jest zakazane?

Zakazane jest:

 • tworzenie materia³ów pornograficznych bez uzyskania zgody osób doros³ych, które w nich wystêpuj¹;
 • rozpowszechnianie pornografii bez zgody uczestników, nawet jeœli wyrazili oni zgodê na wykonanie zdjêæ/filmów; 
 • rozpowszechnianie zdjêæ/filmów przedstawiaj¹cych karalne czynnoœci seksualne, takie jak gwa³t lub seks ze zwierzêtami; 
 • wykonywanie lub rozpowszechnianie zdjêæ/filmów przedstawiaj¹cych wykorzystywanie seksualne osób nieletnich (pornografia dzieciêca; pornografia z udzia³em osób poni¿ej 18 roku ¿ycia); 
 • kupowania, pobieranie lub ogl¹danie obrazów/filmów przedstawiaj¹cych wykorzystywanie seksualne (pornografia dzieciêca). 

Kary:

 • Kara pozbawienia wolnoœci w minimalnym wymiarze od 1 roku do 5 lat za ogl¹danie i pobieranie obrazów/filmów przedstawiaj¹cych seksualne wykorzystywanie ma³oletnich.
 • Tworzenie, dystrybucja lub sprzeda¿ obrazów/filmów przedstawiaj¹cych wykorzystywanie seksualne ma³oletnich jest zagro¿ona kar¹ od 5 do 10 lat pozbawienia wolnoœci.  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
1712
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z przemocą.
1712 (godz. 9-17)
Violett Antwerpen
Opieka zdrowotna i wsparcie dla prostytutek, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Pomoc dla pracowników seksualnych, a także badania na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową
09 233 47 67
Espace P - Brussel
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
04 221 05 09
Espace P - Mons
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
065 8470 09
Espace P - Namur
Badanie na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową, pomoc medyczna oraz psychospołeczna dla pracowników seksualnych
081 77 68 21, 081 72 16 21