Pornografia

Pornografia przedstawia zachowanie seksualnie w formie zdjêæ, filmów, rysunków lub tekstów. Ludzie korzystaj¹ z pornografii, aby uzyskaæ stan podniecenia.

Nie ma nic z³ego w tym, ¿e lubisz pornografiê. Jedni lubi¹ pornografiê, a inni nie.

Pornografia a prawdziwy stosunek p³ciowy

Pornografia nie jest tym samym, co prawdziwy stosunek p³ciowy. Na przyk³ad w pornografii ludzie:

  • zawsze maj¹ szczup³e cia³a, du¿ego penisa lub du¿e piersi (które czêsto s¹ poddawane obróbce w oprogramowaniu);
  • chc¹ odbyæ i odbywaj¹ stosunki p³ciowe przez ca³y czas;
  • nie okazuj¹ jakichkolwiek emocji.

Rzeczywistoœæ zazwyczaj wygl¹da inaczej. Odkryj ze swoim partnerem/partnerk¹, co sprawia Wam przyjemnoœæ w ¿yciu seksualnym.

Zbyt du¿o pornografii

Bardzo czêste ogl¹danie pornografii mo¿e staæ siê problemem, je¿eli nie jesteœ w stanie tego kontrolowaæ. Je¿eli czujesz, ¿e potrzebujesz pornografii ka¿dego dnia, a potrzeba ta narasta, porozmawiaj o tym z lekarzem.

Pornografia a przepisy prawa

Ogl¹danie pornografii jest prawnie dozwolone, ale pod pewnymi wzglêdami. Obrazy przedstawiaj¹ce seksualne wykorzystywanie nieletnich (pornografia dzieciêca) s¹ zawsze zabronione przez prawo.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: