Ïîðíîãðàôèÿ

Ïîðíîãðàôèÿ — ýòî ñåêñóàëüíûå äåéñòâèÿ, ïîêàçàííûå â âèäå èçîáðàæåíèé, ôèëüìîâ, ðèñóíêîâ èëè òåêñòîâ. Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê ïîðíîãðàôèè äëÿ äîñòèæåíèÿ ñåêñóàëüíîãî âîçáóæäåíèÿ.

Åñëè âàì íðàâèòñÿ ïîðíîãðàôèÿ, ýòî íîðìàëüíî. Îäíèì ëþäÿì íðàâèòñÿ ïîðíîãðàôèÿ, äðóãèì — íåò.

Ïîðíîãðàôèÿ è ðåàëüíûé ñåêñ

Ïîðíîãðàôèÿ — ýòî íå òî æå ñàìîå, ÷òî è ðåàëüíûé ñåêñ. Íàïðèìåð, â ïîðíîãðàôèè ëþäè:

  • âñåãäà èìåþò ñòðîéíûå òåëà, áîëüøîé ïåíèñ èëè áîëüøèå ìîëî÷íûå æåëåçû (êîòîðûå ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ôîòîøîïà);
  • ïîñòîÿííî õîòÿò è âñåãäà èìåþò âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ ñåêñîì;
  • íå äåìîíñòðèðóþò ñâîèõ ýìîöèé.

 ðåàëüíîé æèçíè îáû÷íî âñå èíà÷å. Îáñóäèòå ñ ïàðòíåðîì, ÷òî âàì íðàâèòñÿ â ñåêñóàëüíîé æèçíè.

×ðåçìåðíîå óâëå÷åíèå ïîðíîãðàôèåé

Ïðîñìîòð ïîðíîãðàôèè ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìîé â òîì ñëó÷àå, åñëè âû äåëàåòå ýòî ñëèøêîì ÷àñòî è íå êîíòðîëèðóåòå ýòîò ïðîöåññ. Åñëè âû íóæäàåòåñü â ïîðíîãðàôèè åæåäíåâíî è âàì õî÷åòñÿ ñìîòðåòü åå âñå áîëüøå è áîëüøå, îáñóäèòå ýòî ñ ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëèñòîì.

Ïîðíîãðàôèÿ è çàêîí

Ïðîñìîòð ïîðíîãðàôèè ðàçðåøåí çàêîíîì ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ. Ëþáûå èçîáðàæåíèÿ íà òåìó ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ íàä íåñîâåðøåííîëåòíèìè (äåòñêàÿ ïîðíîãðàôèÿ) çàïðåùåíû çàêîíîì.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Вам нужна дополнительная информация или помощь?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Центр обеспечения общего благополучия: помощь по широкому кругу вопросов: сложности во взаимоотношениях, медицинские, финансовые, административные, юридические, материальные или семейные проблемы... CAW также помогают жертвам насилия. Найти ближайший CAW:
Семейный врач
С семейным врачом можно обсудить практически все интимные проблемы. При необходимости семейный врач направит вас к узкому специалисту. Найти ближайшего семейного врача:
Wijkgezondheidscentrum
Вы можете посетить семейного врача в общественном центре здравоохранения. В центрах здравоохранения работают и другие специалисты по уходу, такие как медсестры и социальные работники. Помощь предоставляется бесплатно. Найти ближайший общественный центр здравоохранения: