Si të ngelesh shtatzënë

Cikli menstrual: fillimi i ciklit

Mund të ngelni shtatzënë çdo muaj në ditë të veçanta të ciklit tuaj. Cikli juaj fillon ditën e parë që ju rrjedh gjak nga vagina. Ky është quajtur një cikël menstrual.

Cikli juaj zgjat rreth 28 ditë.

  • Disa gra kanë një cikël më të shkurtër dhe të tjera një më të gjatë.
  • Cikli zgjat midis 25 dhe 35 ditëve.
  • Disa gra kanë një cikël të parregullt. Çdo muaj, cikli i tyre ndryshon në kohëzgjatje.
  • Kohëzgjatja e një cikli të gruas mund të ndryshojë gjatë jetës së saj. Gjatë pubertetit, cikli është shpesh më i parregullt.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Cikli menstrual: fillimi i ciklit
Cikli menstrual: fillimi i ciklit

Ovulacioni

Rreth 14 ditë para fillimit të ciklit tuaj të ardhshëm, ndodh ovulacioni. Ai ndodh kur vezëza del nga vezorja.

Pas ovulacionit, vezëza transportohet nëpërmjet gypit të Falopitmitër. Rreth 4 deri 5 ditë pas ovulacionit, vezëza arrin në mitër. Mitra bëhet gati për implantimin e vezëzës.

Ovulacioni: një vezës e pjekur del nga vezorja
Ovulacioni: një vezës e pjekur del nga vezorja
Vezëza e pjekur transportohet nëpërmjet gypit të Falopit në mitër.
Vezëza e pjekur transportohet nëpërmjet gypit të Falopit në mitër.

Fekondimi i një vezëze

Ju mund të ngelni shtatzënë nëse një spermatozoid fekondon vezëzën. Kjo kryesisht ndodh nëpërmjet marrëdhënies seksuale me një burrë. Kur një burrë ejakulon, spermatozoidet hyjnë në vaginën tuaj. Ju ngelni shtatzënë nëse:

Para se të ejakulojë, burrit mund t'i dalë pak lëng që mund të përmbajë spermatozoide (ejakulim i parakohshëm). Tërheqja e penisit para se burri të ejakulojë është një metodë më pak e sigurt kontracepsioni.

Nëse jeni shtatzënë, nuk keni cikle menstruale. Megjithatë, disa gra mund të humbin pak gjak në muajt e parë të shtatzënisë.

Mund të ngelni shtatzënë rreth 6 ditë çdo muaj. Vezëza jeton 1 ditë dhe spermatozoidi jeton 5 ditë. Ju jeni pjellore për rreth 5 ditë para ovulacionit dhe 1 ditë pas ovulacionit. Në ditët në vijim, deri në ditën para ovulacionit tuaj të ardhshëm, ju nuk jeni pjellore.

Një burrë ejakulon brenda vaginës së gruas. Spermatozoidet notojnë drejt vezëzës së pjekur.
Një burrë ejakulon brenda vaginës së gruas. Spermatozoidet notojnë drejt vezëzës së pjekur.
Fekondimi: një spermatozoid hyn në vezëz dhe e fekondon atë.
Fekondimi: një spermatozoid hyn në vezëz dhe e fekondon atë.
Implantimi i vezëzës së fekonduar në membranën mukoze të mitrës
Implantimi i vezëzës së fekonduar në membranën mukoze të mitrës

Cikli menstrual: jo shtatzënë

Nëse vezëza nuk është fekonduar, mitra do ta nxjerrë vezën dhe membranën mukoze. Ju keni ciklin tuaj menstrual: gjaku largohet nga trupi juaj nëpërmjet vaginës tuaj. Cikli menstrual zgjat 3 deri në 7 ditë. Një cikël i ri fillon në atë moment.

Cikli menstrual: veza nuk është fekonduar. Një cikël i ri fillon.

Kontracepsioni

Nëse nuk keni dëshirë për të bërë fëmijë për momentin, përdorni kontracepsion.

Hoe zwanger worden

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

  • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
  • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
  • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
  • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong wordt de eicel via de eileider naar de baarmoeder getransporteerd. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
Transport van de rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

  • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
  • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen en bevrucht ze.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86