Intimiteti

Lidhje e ngushtë. Përkujdesje me dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin. Intimiteti mund të jetë fizik, emocional ose shpirtëror.

Intimiteit

Gevoel van verbondenheid. Respectvol en teder omgaan met elkaar. Intimiteit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.