Martesa

Një martesë është bashkimi zyrtar midis 2 partnerëve. Që të jetë e ligjshme, një martesë duhet të plotësojë disa kushte.

Disa njerëz martohen me dashuri, të tjerët martohen për arsye praktike, si p.sh. për përfitime financiare, fuqi, status ose për të bërë fëmijë. Martesa mund të organizohet ose të zhvillohet sepse të dy partnerët zgjedhin të martohen.

Martesa përfshin një angazhim nga të dy partnerët.

Njerëzit gjithashtu mund t'i japin fund një martese. Ky quhet divorc.

Një burrë dhe një grua duke u martuar në bashki

Martesa e rregulluar

Në një martesë të rregulluar, prindërit ose pjesëtarë të tjerë të familjes zgjedhin personin me të cilin fëmija i tyre ose të afërm të rinj do të martohen. Njëlloj burra dhe gra mund të martohen.

Të rinjtë shpesh mund të vendosin nëse duan të martohen ose jo, por ky nuk është gjithmonë rasti. Sipas ligjit në Evropë, ju nuk mund të martoheni me dikë të cilin nuk dëshironi të martoheni. Martesa e detyruar ndalohet me ligj. Çdokush ka të drejtën të zgjedhë një partner. Nëse ju nuk doni të martoheni me partnerin i cili është zgjedhur për ju, flisni për këtë me dikë që ju mund ta besoni ose kërkoni ndihmë profesionale.

Martesa e përzierë dhe migrimi i martesës

Një martesë e përzier është një martesë mes 2 personave me prejardhje të ndryshme kulturore, etnike apo fetare.

Migrimi i martesës do të thotë se një nga partnerët lëviz në vendin ku partneri tjetër jeton.

Martesa me të njëjtin seks

Në disa vende evropiane, njerëzit në një marrëdhënie homoseksuale (me gjini të njëjtë) gjithashtu mund të martohen ose të hyjnë në një partneritet të regjistruar ligjërisht.

2 burra duke u martuar në një bashki

Të jetosh bashkë

Ju gjithashtu mund të jetoni bashkë pa u martuar. Kur hyni në një partneritet të regjistruar ligjërisht, mund të nënshkruani një kontratë në bashki. Mund të nënshkruani gjithashtu një kontratë standarde ose të bëni një kontratë personale të përgatitur nga një noter. Të drejtat dhe detyrimet janë të ndryshme nga ato të një kontrate martesore.

Ju mund të jetoni bashkë pa u martuar.

Huwelijk

Een huwelijk is een officiële verbintenis tussen 2 partners. Om wettelijk te zijn, moet een huwelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sommige mensen huwen uit liefde, andere om praktische of materiële redenen, zoals financieel voordeel, macht, status, kinderen. Een huwelijk kan gearrangeerd zijn of de keuze van beide partners zijn.

Een huwelijk vraagt een engagement van beide partners.

Mensen kunnen hun huwelijk ook beëindigen. Dit heet scheiden.

Een man en een vrouw huwen in een stadhuis

Gearrangeerd huwelijk

In een gearrangeerd huwelijk kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kinderen of jongere familieleden zullen huwen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden uitgehuwelijkt.

De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. In Europa kunt u volgens de wet niet worden uitgehuwelijkt aan iemand met wie u niet wilt huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Iedereen heeft het recht om een partner te kiezen. Als u niet wilt huwen met de partner die voor u werd gekozen, praat hier dan over met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Gemengd huwelijk en huwelijksmigratie

Een gemengd huwelijk is een huwelijk tussen 2 mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Huwelijksmigratie betekent dat een van beide partners verhuist naar het land waar de andere partner woont.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

In verschillende Europese landen kunnen mensen met een homoseksuele relatie (zelfde geslacht) ook huwen of wettelijk samenwonend zijn.

2 mannen huwen in een stadhuis

Samenwonen

U kunt ook samenwonen zonder te huwen. Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract.

U kunt samenwonen zonder te huwen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Ella
Informacion për emigrimin për shkak martese, marrëdhëniet dhe martesat e përziera dhe për gjininë
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Numër telefoni për pyetjet lidhur me martesën e detyruar
0800 90 901
Merhaba
Organizatë për personat që kanë emigruar, të cilët ndiejnë tërheqje për personat e të njëjtës gjini dhe/ose të cilët kanë pyetje rreth orientimit seksual ose identitetit të tyre gjinor.
0487 55 69 38 (telefoni i "Merhaba")
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: