Çàùèòà è óâàæàâàíå íà ãðàíèöèòå

Âàøèòå ãðàíèöè âè ïîäñêàçâàò êàêâî å ïðèåìëèâî çà âàñ â åäíà âðúçêà èëè â êîíòàêòèòå ñ íÿêîãî áåç âðúçêà. Àêî íÿêîé ïðåêðà÷è ãðàíèöèòå âè, òîâà å ïðîÿâà íà íåóâàæåíèå. Âàøàòà íåïðèêîñíîâåíîñò ìîæå äà áúäå íàðóøåíà.

Ñèòóàöèÿòà ìîæå äà ñå îòíàñÿ çà ìíîãî ðàçëè÷íè íåùà. Íàïðèìåð:

Ãðàíèöèòå íà ÷îâåê ñà ïðåìèíàòè, êîãàòî ÷îâåêúò íå ñå ñúãëàñÿâà ñ òîâà, êîåòî ñå ñëó÷âà, è ñ íà÷èíà, ïî êîéòî ñå ñëó÷âà.

Çà äà ñå óâàæàâàò ãðàíèöèòå â åäíà âðúçêà, è äâàìàòà ïàðòíüîðè:

È ìúæúò, è æåíàòà ñà ñúãëàñíè äà ïðàâÿò ñåêñ

“Äà” å âèíàãè íåîáõîäèìî.

Àêî ÷óâñòâàòå, ÷å ãðàíèöèòå âè íå ñà óâàæåíè, ìîæåòå âèíàãè äà êàæåòå òîâà íà ÷îâåêà, êîéòî ãî ïðàâè. Ìîæåòå äà íàïðàâèòå òîâà ïî âñÿêî âðåìå. Âàøèÿò ïàðòíüîð òðÿáâà äà óâàæàâà âàøèÿ èçáîð. Ðàçãîâàðÿéòå ñ âàøèÿ ïàðòíüîð çà òîâà êàêâî èñêàòå è êàê ñå ÷óâñòâàòå:

 • Áúäåòå ìíîãî ÿñíè.
 • Ñòîéòå ïðàâè èëè ñåäíàëè ñ èçïðàâåí ãðúá è ãëåäàéòå ïàðòíüîðà ñè â î÷èòå.
 • Îáÿñíåòå çàùî êàçâàòå “íå”.
 • Àêî å íåîáõîäèìî, ïîâòîðåòå ïîñëàíèåòî ñè.
 • Íå ñå ÷óâñòâàéòå âèíîâíè.
 • Íå äàâàéòå îáåùàíèÿ, êîèòî íå ìîæå äà ñïàçèòå.
Ìîìè÷å îòêàçâà íà ìîì÷å.

Äà êàæåòå “íå” å òðóäíî, íî å íà÷èí, ïî êîéòî äà çàÿâèòå íà ïàðòíüîðà ñè êàêâè ñà âàøèòå ãðàíèöè. Âàøèòå ãðàíèöè òðÿáâà äà ñà àáñîëþòíî ÿñíè çà ïàðòíüîðà âè.  ñëó÷àé ÷å âàøåòî “íå” íå ñå ïðèåìà îò âàøèÿ ïàðòíüîð, ïîòúðñåòå ïðîôåñèîíàëíà ïîìîù èëè ñïîäåëåòå ñ áëèçúê.

Ìîæå äà ñå ñòðàõóâàòå äà íå çàãóáèòå ïàðòíüîðà ñè. Èçÿñíåòå ñè äàëè âàøèÿò ïàðòíüîð å ïîäõîäÿù çà âàñ, àêî òîé/òÿ ïðîäúëæàâà äà âè êàðà äà âúðøèòå íåùà, êîèòî íå æåëàåòå.

Ñåêñóàëíî ïîñåãàòåëñòâî

Êîãàòî ñòå ïðèíóæäàâàíè äà ïðàâèòå íåùî íà ñèëà èëè ñúñ çàïëàõè, òîâà ñå íàðè÷à ïðèíóäà. Êîãàòî å íàëèöå ïðèíóäà, âàøèòå ãðàíèöè íå ñå óâàæàâàò. Àêî ñòå ïðèíóæäàâàíè êúì ñåêñóàëíî äåéñòâèå (íàïðèìåð: ïîëîâî ñíîøåíèå, öåëóâàíå, äîêîñâàíå, ñåêñóàëíè íàìåöè, ïðîñòèòóèðàíå), òîâà ñå íàðè÷à ñåêñóàëíî ïîñåãàòåëñòâî èëè ñåêñóàëíî íàñèëèå.

Ñúîáðàçÿâàíåòî ñ ãðàíèöèòå íà äðóãèÿ å âàæíî. Íàñèëèåòî ìîæå äà ïðè÷èíè ïñèõîëîãè÷åñêè è çäðàâîñëîâíè ïðîáëåìè. Îñâåí òîâà ñåêñóàëíîòî ïîñåãàòåëñòâî è äðóãî íàñèëèå îò ñòðàíà íà ïàðòíüîðà ñà çàáðàíåíè ñúñ çàêîí.

Àêî æåëàåòå äà èìàòå ïîëîâî ñíîøåíèå è âàøèÿò ïàðòíüîð íå èñêà, îïèòàéòå ñå äà ãî îáñúäèòå. Ñåêñúò å íåùî ïîâå÷å îò ñàìîòî ïîëîâî ñíîøåíèå. Äà áúäåòå ôèçè÷åñêè áëèçî åäèí äî äðóã å åäíàêâî âàæíî çà âàøåòî áëàãîñúñòîÿíèå è çà âàøàòà âðúçêà.

Ñåêñóàëíî íàñèëèå ìîæå äà ñå ñëó÷è è èçâúí äàäåíà âðúçêà, íàïðèìåð ñ ðîäíèíè, ïîçíàòè è áèâøè ïàðòíüîðè.

Òúðñåíå íà ïîìîù

Àêî ñå ñáëúñêàòå ñúñ ñåêñóàëíî ïîñåãàòåëñòâî èëè íàñèëèå îò ñòðàíà íà ïàðòíüîðà, ïîòúðñåòå ïîìîù:

Îáàäåòå ñå â ïîëèöèÿòà, àêî èñêàòå äà îáâèíèòå îôèöèàëíî íÿêîãî çà ñåêñóàëíî ïîñåãàòåëñòâî èëè äðóã âèä íàñèëèå îò ñòðàíà íà ïàðòíüîðà.

Grenzen beschermen en respecteren

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer deze persoon niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt (toestemming geven);
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Er is altijd een 'ja' nodig

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, mag u dit altijd zeggen aan de persoon die over uw grens gaat. Dit kan op elk moment. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'neen' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u zeker niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Neen zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen neen aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als de persoon u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, kussen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u zeker niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt heel wat mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: