Насилие от страна на партньора

В Белгия насилието от страна на партньора е забранено със закон.

Побоят над партньор може да бъде наказан със затвор от 1 година. Когато такова насилие причини трайни увреждания на жертвата, наказанието може да бъде по-тежко. Не само физическото насилие, но и тормозът и словесното насилие могат да бъдат наказани.

Когато сте в извънредна ситуация и се страхувате от още насилие, може да отидете в защитен дом (vluchthuis).

Във всеки CAW (Център за общо благосъстояние) има специална служба, към която може да се обърнете и която се нарича “slachtofferhulp” (грижи за жертви). Те могат да отидат с вас в полицията, на лекар или в съда. Когато отидете в CAW, не е нужно да казвате името си. Може да получите помощ и съвет анонимно и безплатно.

Можете също да отидете незабавно в полицията, за да подадете жалба. Те са длъжни да уважават вашата поверителност. Ако сте застрашени от последващо насилие, полицията може да ви защити. В полицията са длъжни да се отнесат с вас по уважителен и коректен начин.

Съгласно закона, ако вие нямате статут на законно пребиваване, от полицията трябва да се отнесат към вас със същото уважение, както към другите жертви. Въпреки това полицията може да ви задържи заради вашия статут на пребиваване. Поради това е най-добре да бъдете придружавани от служител на CAW или от друга социална организация.

Помощ за извършителите

Ако смятате, че сте проявили насилие във връзката, или смятате, че съществува риск да проявите насилие към друг човек, може да потърсите помощ. Терапията може да ви помогне да споделите за вашите чувства и поведение и да не допуснете (отново) проява на насилие.

Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Защитена квартира (vluchthuis)
защитената квартира предоставя подслон, подкрепа, спокойствие и сигурност за хора, които са заплашени и/или малтретирани. Адресите на защитените квартири се пазят в тайна.
078 150 300
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Брюксел
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
02 535 45 42
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Гент
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
09 332 80 80
Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие (Zorgcentrum na seksueel geweld) – Лиеж
Обслужване в болницата за жертви на сексуално насилие. Здравният център предоставя медицинска и психологическа помощ и помага за събирането на доказателства. Можете да подавате тук и оплаквания. Отворен е всеки ден, по всяко време.
04 367 93 11
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
I.T.E.R.
Център за превенция, консултации и лечение на поведение на сексуално насилие. Помощ и консултации за извършители на сексуално насилие, за лица, които имат въпроси за сексуалното си поведение и за всеки с въпроси за сексуалното насилие.
02 512 62 43 (9-16 часа)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал: