Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Partner violence

In Belgium, partner violence is forbidden by law.

Hitting a partner can be punished with 1 year’s imprisonment. When this violence causes lasting injuries to the victim, the punishment can be more severe. Not only physical violence, but also harassment and verbal violence can be punished.

If you find yourself in an emergency situation and are afraid of further violence, you can go to a shelter.

Each CAW (Centre for General Well-being) has a special service you can go to called Slachtofferhulp (victim care). They can go with you to the police, a doctor or a court. When you go to a CAW, you do not have to give your name. You can get help and advice anonymously and free of charge.

You can also go to the police immediately to file a complaint. They are obliged to respect your privacy. If you are afraid of further violence, the police can protect you. The police are obliged to treat you in a respectful and correct way.

According to the law, if you are without legal residence status, the police have to treat you with the same respect as other victims. However, the police could arrest you because of your residence status. Therefore, it is best to be accompanied by a professional from a CAW or from another social organisation.

Help for perpetrators

If you feel you have been violent in a relationship or you feel there is a risk that you will become violent towards another person, you can seek help. Therapy can help you to talk about your feelings and behaviour and to prevent you from becoming violent (again).

Meer informatie of hulp nodig?

Vluchthuis
Een vluchthuis biedt onderdak, steun, rust en veiligheid aan mensen die bedreigd en/of mishandeld worden. De adressen van de vluchthuizen zijn geheim.
078 150 300
Zorgcentrum na seksueel geweld - Brussel
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
02 535 45 42
Zorgcentrum na seksueel geweld - Gent
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
09 332 80 80
Zorgcentrum na seksueel geweld - Luik
Dienst in het ziekenhuis voor slachtoffers van seksueel geweld. Het zorgcentrum biedt medische en psychologische hulp en helpt bewijsmateriaal verzamelen. U kunt hier ook een klacht indienen. Open alle dagen, alle uren.
04 367 93 11
Politie
Hulp bij een levensbedreigende situatie
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
I.T.E.R.
Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hulp en begeleiding voor daders van seksueel geweld, mensen die zich vragen stellen over hun seksueel gedrag en iedereen die vragen heeft over seksueel geweld.
02 512 62 43 (9-16u)
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt: