Dhuna ndaj partnerit

Në Belgjikë, dhuna e partnerit ndalohet me ligj.

Të godasësh një partner mund të dënohet me 1 vit burg. Kur dhuna shkakton dëmtime të qëndrueshme te viktima, dënimi mund të jetë më i rëndë. Jo vetëm dhuna fizike, por gjithashtu ngacmimi dhe dhuna verbale mund të dënohet.

Kur jeni në një situatë urgjente dhe me frikë të dhunës së mëtejshme, ju mund të shkoni te një shtëpi e sigurt (vluchthuis).

Çdo CAW (Qendër për Mirëqenien Publike) ka një shërbim të veçantë që ju mund ta quani “slachtofferhulp” (ndihmë për viktimën). Ata mund të vijnë me ju në polici, te një mjek ose një gjykatë. Kur ju shkoni në një CAW, ju nuk duhet të jepni emrin tuaj. Ju mund të merrni ndihmë dhe këshilla në mënyrë anonime dhe pa pagesë.

Ju mund të shkoni në polici menjëherë të paraqisni një ankesë. Ata janë të detyruar të respektojnë privatësinë tuaj. Nëse ju jeni në rrezik të dhunës së mëtejshme, policia mund t’ju mbrojë. Policia është e detyruar t’ju trajtojnë në mënyrë të respektueshme dhe të saktë.

Sipas ligjit, nëse ju jeni pa status të ligjshëm të qëndrimit, policia duhet t’ju trajtojë me të njëjtin respekt si viktimat e tjera. Megjithatë, policia mund t’ju arrestojë për shkak të statusit tuaj të qëndrimit. Prandaj është mirë që të shoqëroheni nga një profesionist nga një CAW ose nga një organizatë tjetër sociale.

Ndihmë për autorët e krimit

Nëse mendoni se keni qenë i dhunshëm në një marrëdhënie ose ndjeni se ka rrezik që ju do bëheni i dhunshëm ndaj një personi tjetër, ju mund të kërkoni ndihmë. Terapia mund t’ju ndihmojë për të folur për ndjenjat tuaja dhe të sjelljes dhe të ju ndalojë të bëheni i dhunshëm (përsëri).

Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Bruksel
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
02 535 45 42
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
09 332 80 80
Qendra e kujdesit ndaj dhunës seksuale (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Liège
Shërbimi në spital për viktimat e dhunës seksuale. Qendra e kujdesit ofron ndihmë mjekësore dhe psikologjike dhe ndihmon në mbledhjen e provave. Këtu, mund të regjistroni edhe ankimet. Është e hapur çdo ditë, në çdo orë.
04 367 93 11
Police
Ndihmë në një situatë kërcënimi për jetën
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj: