خشونت شریک

در بلژیک، خشونت شریک ممنوعیت قانونی دارد.

مجازات ضرب و شتم شریک، 1 سال حبس است. در صورتی که در نتیجه خشونت به قربانی آسیبی وارد شود، مجازات شدیدتر می شود. نه تنها خشونت فیزیکی بلکه آزار و اذیت و خشونت زبانی نیز مجازات دارد.

وقتی در شرایطی اضطراری (اورژانسی) قرار گرفته اید و نگران این هستید که ممکن است که خشونت بیشتر شود ، می توانید به یک خانه امن (vluchthuis) بروید.

هر CAW(مرکز سلامت و رفاه عمومی) دارای سرویسی ویژه به نام Slachtofferhulp (مرکز قربانی) است که می توانید به آن پناه ببرید. آن ها می توانند با شما نزد پلیس، پزشک یا به دادگاه بیایند. وقتی به یک CAW مراجعه می کنید، مجبور نیستید نامتان را بگویید. می توانید بدون فاش کردن نامتان و به صورت رایگان، مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

همچنین می توانید برای شکایت فوراً پیش پلیس بروید. آن ها مجبورند به حریم خصوصی شما احترام بگذارند. اگر خطر خشونت بیشتری شما را تهدید می کند، پلیس می تواند از شما محافظت کند. پلیس متعهد است که با احترام و با رفتاری صحیح با شما برخورد کند.

طبق قانون، حتی اگر وضعیت اقامت قانونی مشخص نباشد ، پلیس ملزم است با شما مانند سایر قربانیان با احترام برخورد کند. با این وجود، پلیس می تواند شما را به دلیل وضعیت اقامتتان بازداشت کند. بنابراین بهتر است با یک کارشناس از CAW یا سازمان اجتماعی دیگر نزد پلیس بروید.

کمک برای مجرمین

اگر فکرمیکنید در رابطه ای با خشونت برخورد کرده ا ید یا احساس می کنید ریسک اعمال خشونت بر دیگری برای شما وجود دارد، می توانید کمک و راهنمایی دریافت کنید. با کمک گرفتن و درمان مناسب می توانید درباره احساسات و رفتار خود صحبت کنید و از اعمال خشونت (مجدد) جلوگیری کنید .

Partnergeweld

Partnergeweld is strafbaar in België.

Op het slaan van een partner kunnen gevangenisstraffen van 1 jaar staan. Wanneer dit geweld leidt tot blijvende letsels bij het slachtoffer, kan de straf zwaarder zijn. Niet alleen fysiek geweld, maar ook intimidatie en verbaal geweld kunnen strafbaar zijn.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, kunt u naar een vluchthuis gaan.

Elk CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) heeft een speciale dienst voor slachtofferhulp waar u naartoe kunt. Zij kunnen met u meegaan naar de politie, een dokter of een rechtbank. Wanneer u naar een CAW gaat, bent u niet verplicht om uw naam te geven. U kunt anoniem en gratis hulp en advies krijgen.

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om een klacht in te dienen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Als u vreest voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen verblijfsvergunning heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie kan u wel arresteren wegens uw verblijfsstatus. Daarom is het aan te raden u te laten vergezellen door een professional van een CAW of andere sociale organisatie.

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

خانه امن (vluchthuis)
خانه امن - خانه امن، پناهگاه، پشتیبانی، آسایش و امنیت را برای افرادی که تهدید شدند و/یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، فراهم می کند. آدرس خانه های امن محرمانه است.
078 150 300
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) - بروکسل
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 42 45 535 02
مرکز مراقبت در خصوص خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld) -گنت
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 80 80 332 09
مرکز مراقبت در برابر خشونت جنسی (Zorgcentrum na seksueel geweld)- لیژ
خدمت رسانی به قربانیان خشونت جنسی در بیمارستان. این مرکز مراقبت های پزشکی و روانشناسی را فراهم آورده و به جمع آوری مدارک کمک می کند. شما همچنین می توانید در این مرکز طرح شکایت کنید. همه روزه و در تمامی ساعات مشغول به کار است.
تلفن: 11 93 367 04
Police
کک در ارتباط با موقعیت های مرگ آور
101
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
I.T.E.R.
مرکز پیشگیری، مشاوره و درمان سوءرفتارهای جنسی. کمک و مشاوره برای مرتکبین خشونت جنسی، افرادی که در خصوص رفتار جنسی خود سؤالی دارند و هر کسی که در خصوص خشونت جنسی سؤالی دارد.
02 512 62 43 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید: