حریم خصوصی

حریم خصوصی (محرمانگی) به این معناست که شما حق دارید با شخص یا اشخاصی صحبت کنید و آن ها نباید اطلاعات خصوصی شما را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت شما.

حریم خصوصی نیز به موجب قانون در موارد زیر ضمانت می شود:

 • OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه اجتماعی) متعهد است که به حریم خصوصی شما احترام بگذارد . این سازمان نمی تواند هیچ اطلاعاتی در خصوص گواهی های پزشکی یا اطلاعات برگرفته از آن ها را با خدمات مهاجرتی، پلیس یا هر مؤسسه دیگری در میان بگذارد. OCMW فقط از این اطلاعات برای پرداخت صورت حساب های پزشکی شما استفاده می کند.
 • پزشکها و سایر کارمندان کادر پزشکی از نظر حرفه ای متعهد به حفظ محرمانه اطلاعات هستند. آن ها اجازه ندارند هیچ گونه اطلاعاتی را درباره بیمارانشان با دیگران به اشتراک بگذارند. چند مورد استثنا در قانون وجود دارد. مثلاً: برای محافظت از بیماری که قربانی سوءاستفاده جنسی شده است.
 • سازمان های اجتماعی مانند CAWs (مرکز سلامت و رفاه عمومی) نیز به محرمانگی حرفه ای متعهد هستند.
پزشکی در حال اطمینان دادن به بیمارش از اینکه او هیچ گونه اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند

حریم خصوصی نوجوانان

تا زمانی که فرزندان از نظر مالی به والدینشان وابسته هستند، یک حساب تأمین اجتماعی مشترک با والدین دارند، حتی اگر بالای 18 سال سن داشته باشند. به این ترتیب هر دو آن ها از نتایج آزمایش ها و مراجعات پزشکی یکدیگر مطلع می شوند. برای اینکه این اطلاعات، محرمانه بماند نوجوانان می توانند:

 • از پزشک معالج خود در خواست کنند که حق ویزیت را از شخصی ثالث بپذیرد.
 • تقاضا کنند که صورت حساب های پزشکی به آدرس خودشان ارسال شود نه به آدرس والدینشان.

این اقدامات در مورد سقط جنین نیز امکانپذیرند.

Privacy

Privacy (confidentialiteit) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

Ook in de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

 • Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) is verplicht uw privacy te respecteren. Zij mogen geen informatie uit medische documenten of informatie die daaruit kan worden afgeleid, delen met migratiediensten, de politie of andere organisaties. Het OCMW mag deze informatie alleen gebruiken voor de betaling van medische facturen.
 • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Sociale organisaties zoals CAW's (Centrum Algemeen Welzijnswerk) zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

Zolang kinderen financieel afhankelijk zijn van hun ouders, vallen zij onder de sociale zekerheid van hun ouders, zelfs als zij ouder zijn dan 18 jaar. Het ziekenfonds deelt informatie over bijvoorbeeld testen en doktersbezoeken met hun ouders. Om deze informatie privé te houden, kunnen adolescenten:

 • een dokter vragen om een derdebetalersregeling;
 • vragen om medische facturen naar hun eigen adres te laten verzenden in plaats van naar het adres van hun ouders.

Dit is ook mogelijk in geval van abortus.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه عمومی)
این خدمات پشتیبانی اجتماعی ارائه می کنند و مسئول پروسه «خدمات پزشکی اضطراری» هستند که به افراد امکان می دهد صرفنظر از وضعیت اقامتشان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. پیدا کردن یک OCMW در اطراف:
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03