موقعیت اضطراری

موقعیتی که در آن به یک اقدام فوری نیاز است. مثلاً: اگر زنی بدون استفاده از یک روش جلوگیری آمیزش جنسی داشته باشد و قصد بارداری هم نداشته باشد، باید در اسرع وقت یک قرص جلوگیری فوری از بارداری بخورد. یا اگر شخصی سکس محافظت نشده داشته است و فکر می کند که ممکن است به HIV مبتلا شده باشد ، باید در اسرع وقت تحت درمان PEP (پیشگیری پس از مواجه) قرار بگیرد.

Noodsituatie

Situatie waarin dringend actie nodig is. Bijvoorbeeld: wanneer een vrouw geslachtsgmeenschap heeft gehad zonder anticonceptie en niet zwanger wil worden. Ze moet dan zo snel mogelijk de noodpil nemen. Of al eens persoon onbeschermde seks heeft gehad en denkt dat hij of zij hiv heeft opgelopen. Hij of zij moet dan zo snel mogelijk een behandeling met PEP (post-exposure prophylaxis) krijgen.

اصطلاح استاندارد: Noodsituatie
معمولی: Crisis, crisissituatie